โครงการมหาวิทยาลัยเด็กแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Thailand Children's University)

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) เป็นตัวแทนในการเปิดงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็กแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Thailand Children's University) ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา