รับโล่รางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง" ในการประกวดแข่งขันสถานศึกษาดีเด่นด้านสหกิจศึกษา ประจำปี 2562

            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) เป็นผู้แทนในการเข้ารับโล่รางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง" ในการประกวดแข่งขันสถานศึกษาดีเด่นด้านสหกิจศึกษา ประจำปี 2562 จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม