โครงการอบรมการให้คำปรึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หัวข้อ การวัดและประเมินผลแบบปรนัย

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาการพัฒนาจัดการเรียนรู้ หัวข้อ การวัดและประเมินผลแบบปรนัย ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.มนตรา ตุลย์เมธาการ เป็นวิทยากร