การจัดการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด และ ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม เป็นวิทยากร