โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การจัดการเรียนการสอนแบบ Massive Open Online Course (MOOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การจัดการเรียนการสอนแบบ Massive Open Online Course (MOOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพฯ