โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการปฏิบัติรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการปฏิบัติรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบ Problem-besed Learning ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร