SWU-BEST เป็นนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีความเป็นเลิศในด้านการสอน

               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตครูมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงด้านนี้ของมหาวิทยาลัยให้คงอยู่ ซึ่งการมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และทักษะสื่อสาร อันเป็นหลักการที่ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการปรับตัว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลก และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ได้ส่งเสริมให้นิสิตฝึกทักษะเหล่านี้ในระดับอุดมศึกษา จะหล่อหลอมนิสิตให้เรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่จะเผชิญในชีวิตจริง และออกไปรับใช้สังคมในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี

               ในปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำ“แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของตน ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้ประยุกต์มาจาก กรอบการพัฒนาอาจารย์ในต่างประเทศ เช่น ในสหภาพยุโรป และออสเตรเลีย สำหรับระบบที่ประเทศไทยได้นำมาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ในประเทศไทย ได้แก่ กรอบการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร The UK Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher Education (UKPSF) ซึ่งเป็นระบบหนึ่งที่มีการยอมรับกันทั่วโลกจากประเทศต่าง ๆ ในการนำไปใช้ โดยทางสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE) ของประเทศอังกฤษมีหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรมและรับรองคุณภาพของอาจารย์ และ มศว ได้เลือก UKPSF เป็นกรอบในการพัฒนาอาจารย์

               ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใช้กรอบมาตรฐาน UKPSF เป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นเลิศของอาจารย์ในด้านการสอน  โดยเกณฑ์ UKPSF เน้นสมรรถนะ 3 ด้านคือ องค์ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Competencies) และ ค่านิยม (Values)  โดยการรับรองสมรรถนะอาจารย์ และแบ่งคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ (ซึ่งใกล้เคียงกับแนวทางของ สป.อว. ที่แบ่งเป็น 4 ระดับ) คือ

AFHEA – Associate Fellow of the Higher Education Academy

FHEA –   Fellow of the Higher Education Academy

SFHEA – Senior Fellow of the Higher Education Academy

PFHEA – Principal Fellow of the Higher Education Academy

               โดยในปี 2561 มหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการโครงการนำร่อง รุ่นที่ 1 ในการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ และการเขียนขอรับรอง โดยได้เชิญวิทยากรของ AdvanceHE ประเทศสหราชอาณาจักร มาให้การอบรมอาจารย์ที่มีศักยภาพ และได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะ ระดับ SFHEA จำนวน 21 คน และระดับ PFHEA 1 คน  

               ในปี 2563 ดำเนินการรุ่นที่ 2 และ 3 โดยมหาวิทยาลัยได้ให้อาจารย์ที่ได้รับรองสมรรถนะ SFHEA ในรุ่นที่ 1 มาเป็นผู้อบรม และเป็น mentor ช่วยในการเขียนสมัครรับรองสมรรถนะ ทำให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับรองสมรรถนะ ระดับ SFHEA เพิ่มขึ้น 6 คน และ FHEA 1 คน

โดยสรุป ในปัจจุบัน มศว มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ ในระดับ PFHEA 1 คน  SFHEA จำนวน 28 คน  FHEA จำนวน 8 คน 

แนวทางการดำเนินงานของ SWU-BEST

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแนวทางการดำเนินงานของ SWU-BEST ดังนี้

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น

               ขั้นพื้นฐาน: ความเป็นครูและทักษะการสอน 

               กลุ่มเป้าหมายจะเน้นที่คณาจารย์ใหม่ที่ยังอาจขาดประสบการณ์ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

               การอบรมขั้นนี้จะเน้นถึง เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ จิตวิญญาณความเป็นครู และหลักการต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอน เช่น การวางแผน และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การให้คำปรึกษา เป็นต้น

               ขั้นเสริมสมรรถนะ:

               กลุ่มเป้าหมายจะเป็นคณาจารย์ทั่วไป ที่อาจเป็นอาจารย์ใหม่หรือมีประสบการณ์สอนมาแล้ว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการสอน ส่งเสริมให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

               การอบรมขั้นนี้จะเน้นเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งจะหล่อหลอมนิสิตให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น

  • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) แบบต่างๆ เช่น Think-Pair-Share, Jigsaw, Gallery Walk, Problem-based learning, Game-based learning, เป็นต้น
  •  การวัดประเมินผลรูปแบบต่างๆ เช่น formative assessment, summative assessment, authentic assessment, Rubrics
  •  การใช้เทคโนโลยี หรือโปรแกรมช่วยสอนแบบต่างๆ เช่น Google classroom, Kahoot, Padlet, Picktochart, Gamification, การสร้างคลิปการสอนจาก mobile Application, การทำ Infographic, Design thinking เป็นต้น
  •  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  •  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (SWU-BEST: Effective online teaching)

               นอกจากนี้ยังจัดคลินิกให้คำปรึกษาหลังการอบรมแต่ละโครงการ รวมทั้ง

               จัดโครงการ “Dare to change” ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่ประยุกต์นำ active learning ไปใช้

2. อาจารย์ขอรับรองประสิทธิภาพ และสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ UKPSF

               หลังจากที่อาจารย์มีความรู้ในการจัดการเรียนรู้ในแบบต่างๆแล้ว รวมทั้งมีความสามารถในการจัดบรรยากาศในการสอน ปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้อาจารย์ขอสมัครรับรองสมรรถนะให้เป็นอาจารย์ทีมีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

               2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์ UKPSF โดยละเอียด

               2.2 อาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการขอรับรองสมรรถนะตามกรอบ UKPSF

               2.3 อาจารย์เขียนใบสมัครขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF จากสถาบัน Advance HE ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสมัครของ Advance HE และจัดระบบให้อาจารย์ที่ได้รับรองสมรรถนะเป็น Senior Fellow หรือ Fellow มาช่วยเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) ในการเขียนใบสมัคร

การสมัครขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ตามเกณฑ์ UKPSF แสดงในรูป

♦ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองฯ UKPSF ในระดับ PFHEA 
             ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF) ในระดับ Principal Fellow of the Higher Education Academy (PFHEA) จากสถาบัน Advance Higher Education (AdvanceHE) ในเดือน มีนาคม 2563
             ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้รับการรับรองคุณภาพฯ ระดับ PFHEA จากทั้งหมด จำนวน
 1,200 คน ทั่วโลก

 

♦ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองฯ UKPSF ในระดับ SFHEA 

รุ่นที่ 1

                                                                                  
 รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์               ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ                        รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข                          ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม                      ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
         คณะแพทยศาสตร์                                     คณะแพทยศาสตร์                                       คณะกายภาพบำบัด                                  คณะแพทยศาสตร์                                 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

                                                                                      
 รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด                              อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง                      ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา                 ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร                             ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม
         คณะแพทยศาสตร์                                           คณะศึกษาศาสตร์                                 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                         คณะวิศวกรรมศาสตร์                                     คณะมนุษยศาสตร์

                                                                                     
              รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี                           ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์                            ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี                              ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด                             รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
                 คณะศึกษาศาสตร์                                   คณะศึกษาศาสตร์                            วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                             คณะพละศีกษา                                     คณะสังคมศาสตร์

                                                                                       
      รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร                           ผศ.ดร.วิชชุดา กิจธรธรรม                            อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล                           รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย                          รศ.ดร.จันจิรา จับศิลป์
            คณะวิทยาศาสตร์                           สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                     คณะเภสัชศาสตร์                                    คณะแพทยศาสตร์                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์


     
      ผศ.ดร.อัมพร  จาริยะพงศ์สกุล
            คณะแพทยศาสตร์

 

รุ่นที่ 2

                                                                                           
                 ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช                            ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์                    ผศ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์                    ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ                       ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
              สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                  คณะวิทยาศาสตร์                                      คณะศึกษาศาสตร์                                   คณะกายภาพบำบัด                                คณะทันตแพทยศาสตร์

                                     
           รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ                         รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
             คณะแพทยศาสตร์                                     คณะวิทยาศาสตร์

 

♦ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองฯ UKPSF ในระดับ FHEA 

                                                                                       
          ผศ.ดร.ทวีชัย  อวยพรกชกร                อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล                อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง                     ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล       
             คณะวิศวกรรมศาสตร์                            คณะมนุษยศาสตร์                                 คณะมนุษยศาสตร์                          คณะกายภาพบำบัด                        

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสวนา เรื่อง “การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค Covid-19” วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

              ลิงค์สำหรับ download วีดีโอการเสวนา 
                   ♦  วีดีโอการเสวนาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  

              ลิงค์สำหรับ download สไลด์ประกอบการบรรยาย
                   ♦  สรุปหลักการวัดประเมินการเรียนรู้  

                   ♦  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผล  

 

***เปิดให้ download ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 26 มิถุนายน 2563***

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการคัดเลือก UKPSF รุ่น 3 ระดับ Fellow  
             จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID - 19  และประกาศปิดทำการชั่วคราวของมหาวิทยาลัยในช่วง  22 มีนาคม - 12 เมษายน
2563 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิม  จากที่จะแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3
ในวันที่ 1 พ.ค. 63  เป็น  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งเลยพร้อมรายละเอียดในการดำเนินการขั้นต่อไป 
             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจึงใคร่ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ที่มีสมรรถนะตรงตาม Fellow Dimensions รีบลงทะเบียนเข้ามานะคะ
เราจะตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งกลับรายบุคคลเพื่อคณาจารย์จะได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย  โดยไม่จำเป็นต้อง
รอวันที่ 1 พ.ค. 63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ "การเขียนขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 3"  

รับจำนวน 70 ท่าน

  ปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2563 !!!

  ประกาศผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 !!!

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3 ท่านจะได้รับอีเมลชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการขั้นต่อไป

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสกแน QR code
           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายเพื่อให้ความรู้ ในเรื่อง "การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)"  

    🔻 วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 12.30-15.00 น.
          ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

    🔻 วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
          ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

    โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่    ---> https://forms.gle/L4KovPaFVbaaoX2U8

    หรือสแกน QR CODE ได้ที่
          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

► สภามหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร 

► ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

► เข้าร่วมโครงการ THAILAND PSF NETWORK AdvanceHE Host by Suranaree University of Technology

► ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

► การอบรมให้เข้าใจถึงเกณฑ์ UKPSF วิธีเขียนเพื่อขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ รุ่นที่ 1

ดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง UKPSF ที่ประเทศอังกฤษ

 

ติดต่อสอบถาม
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (ตึก 9)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น. 
โทร.02-649-5000 ต่อ 15665
โทรสาร 02-258-9582