การพัฒนาอาจารย์ มศว ให้เป็นเลิศด้านการสอน
(SWU-Building Excellent Academic Staffs in Teaching, SWU-BEST)

             ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตครู จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงด้านนี้ของมหาวิทยาลัยให้คงอยู่ เพื่อให้อาจารย์ มศว เป็นเลิศในด้านการสอน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และทักษะสื่อสาร อันเป็นหลักการที่ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการปรับตัว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลก และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว    ดังนั้นการที่นิสิตได้มีโอกาสฝึกทักษะเหล่านี้ในการเรียนระดับอุดมศึกษา จะหล่อหลอมนิสิตให้เรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่จะเผชิญในชีวิตจริงได้  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพนิสิต และบัณฑิตที่จะออกไปรับใช้สังคมต่อไปในอนาคต

             มหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยเป็น 3 ระดับคือ 1) ระดับพื้นฐาน: ความเป็นครูและทักษะการสอน ให้กับอาจารย์ใหม่  2) ระดับกลาง: การจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (Active learning) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดประเมินผล เพื่อจะได้นำไปใช้กับนิสิตในห้องเรียน 3) ระดับสูง: การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเป็นฐาน เช่น Problem-based learning, Game-based learning เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดคลินิคปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้กับอาจารย์ที่มีปัญหาในเรื่องที่ได้อบรมไป และมีการจัดประกวดให้รางวัลแก่อาจารย์ที่ได้นำความรู้ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ในโครงการ “Dare to change”

             ในปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ชื่อเดิมคือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ได้จัด “แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของตน ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้ประยุกต์มาจาก กรอบการพัฒนาอาจารย์ในต่างประเทศ เช่น ในสหภาพยุโรป และออสเตรเลีย สำหรับระบบที่ประเทศไทยได้นำมาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ในประเทศไทย ได้แก่ กรอบการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher Education (UKPSF) ซึ่งเป็นระบบหนึ่งที่มีการยอมรับกันทั่วโลกจากประเทศต่าง ๆ ในการนำไปใช้ โดยทางสถาบัน Advance Higher Education (AdvanceHE) ของประเทศอังกฤษมีหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรมและรับรองคุณภาพของอาจารย์

             ต่อมา ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560 ประธานคณะกรรมการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ไปนำรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพร้อมผู้ช่วยอธิการบดี ของมศว ไปศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง UK-PSF ที่ประเทศอังกฤษ ที่ AdvanceHE เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดการอบรม ประเมิน และรับรองวุฒิของอาจารย์ที่ได้สมรรถนะตามเกณฑ์ของ UKPSF รวมถึงเป็นแหล่งของผู้เชี่ยวชาญและสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  มีการแบ่งคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ (ซึ่งใกล้เคียงกับแนวทางของ สป.อว. ที่แบ่งเป็น 4 ระดับ เช่นกัน) คือ
             •   AFHEA – Associate Fellow of the Higher Education Academy
             •   FHEA –   Fellow of the Higher Education Academy
             •   SFHEA – Senior Fellow of the Higher Education Academy
             •   PFHEA – Principal Fellow of the Higher Education Academy

             และทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการโครงการนำร่อง รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ ปี 2561 โดยได้เชิญวิทยากรของ ประเทศอังกฤษ มาให้การอบรมให้เข้าใจถึงเกณฑ์ UKPSF วิธีเขียนเพื่อขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ โดยเน้นประเภท SFHEA

 

 

♦ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองให้อยู่ในระดับ PFHEA 
             ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF) ในระดับ Principal Fellow of the Higher Education Academy (PFHEA) จากสถาบัน Advance Higher Education (AdvanceHE) ในเดือน มีนาคม 2563
             ปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองคุณภาพฯ ระดับ PFHEA ในโลกมีทั้งหมด 1,200 คน เป็นคนไทย 2 คน คือ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (คนแรก) และ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ (คนที่ 2)

 

 

♦  อาจารย์ที่ได้รับการรับรองให้อยู่ในระดับ SFHEA จำนวน 21 คน ตามรายชื่อ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์  คณะแพทยศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ คณะแพทยศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข คณะกายภาพบำบัด
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม คณะแพทยศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
6. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด คณะแพทยศาสตร์
7. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณะศึกษาศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณะมนุษยศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี คณะศึกษาศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณะพละศีกษา
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณะสังคมศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณะวิทยาศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา กิจธรธรรม สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
18. อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล คณะเภสัชศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย คณะแพทยศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร  จาริยะพงศ์สกุล คณะแพทยศาสตร์


ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

► ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายเพื่อให้ความรู้ ในเรื่อง "การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)"  

    🔻 วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 12.30-15.00 น.
          ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

    🔻 วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
          ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

    โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่    ---> https://forms.gle/L4KovPaFVbaaoX2U8

    หรือสแกน QR CODE ได้ที่
          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ "การเขียนขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 3"  

รับจำนวน 70 ท่าน

  ปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2563 !!!

  ประกาศผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 !!!

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3 ท่านจะได้รับอีเมลชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการขั้นต่อไป

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสกแน QR code
           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการคัดเลือก UKPSF รุ่น 3 ระดับ Fellow  
             จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID - 19  และประกาศปิดทำการชั่วคราวของมหาวิทยาลัยในช่วง  22 มีนาคม - 12 เมษายน
2563 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิม  จากที่จะแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3
ในวันที่ 1 พ.ค. 63  เป็น  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งเลยพร้อมรายละเอียดในการดำเนินการขั้นต่อไป 
             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจึงใคร่ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ที่มีสมรรถนะตรงตาม Fellow Dimensions รีบลงทะเบียนเข้ามานะคะ
เราจะตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งกลับรายบุคคลเพื่อคณาจารย์จะได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย  โดยไม่จำเป็นต้อง
รอวันที่ 1 พ.ค. 63

ดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง UKPSF ที่ประเทศอังกฤษ

► การอบรมให้เข้าใจถึงเกณฑ์ UKPSF วิธีเขียนเพื่อขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ รุ่นที่ 1

► ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

► เข้าร่วมโครงการ THAILAND PSF NETWORK AdvanceHE Host by Suranaree University of Technology

► ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร 

 

ติดต่อสอบถาม
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (ตึก 9)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น. 
โทร.02-649-5000 ต่อ 12594
โทรสาร 02-258-9582