ดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง UKPSF ที่ประเทศอังกฤษ

 

[วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560]

             ประธานคณะกรรมการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง UKPSF ที่ประเทศอังกฤษ ที่ AdvanceHE เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดการอบรม ประเมิน และรับรองคุณวุฒิของอาจารย์ที่ได้สมรรถนะตามเกณฑ์ของ UKPSF รวมถึงเป็นแหล่งของผู้เชี่ยวชาญและสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน