อบรมให้เข้าใจถึงเกณฑ์ UKPSF วิธีเขียนเพื่อขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ รุ่นที่ 1

[วันที่ 29 มีนาคม 2561]

               มหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรจากประเทศอังกฤษมาให้การอบรมให้เข้าใจถึงเกณฑ์ UKPSF วิธีการเขียนเพื่อขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ โดยเน้นประเภท SFHEA กับอาจารย์