ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

[ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562]

             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย (Inspiring Student Learning for Diverse Societies) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จำนวน 2 คน ได้แก่
             1. ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
             2. ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

โดยมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายวิชาการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง