เข้าร่วมโครงการ THAILAND PSF NETWORK AdvanceHE Host by Suranaree University of Technology

[วันที่ 17 กันยายน 2562]

               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ THAILAND PSF NETWORK AdvanceHE Host by Suranaree University of Technology เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
               ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิทยฐานะด้านการสอนที่สะท้อนความเป็นอาจารย์มืออาชีพ"
                                             - ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                             - รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                             - รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร นายกสมาคม ควอท. 
               บรรยายพิเศษร่วม เรื่อง "มิติความก้าวหน้าทางมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของประเทศไทยและความสอดคล้องในการพัฒนาคุณภาพการสอนระดับอุดมศึกษา" 
                                                  - ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้แทน SDU
                                                  - ผศ.พญ.ปัทมา ทองดี ผู้แทน SUT
                                                  - รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ผู้แทน WU
                                                  - ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้แทน SWU
                                                  - รศ.ดร.สมพร พุทราพิทักษ์ผล ผู้แทน STOU