โครงการมหาวิทยาลัยเด็กแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ตามแนวทางพระราชดำริ

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานโครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ