อาจารย์ที่ได้รับการรับรองให้อยู่ในระดับ SFHEA รุ่นที่ 1

             มหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรจากประเทศอังกฤษมาให้การอบรมให้เข้าใจถึงเกณฑ์ UKPSF วิธีการเขียนเพื่อขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น2 คณะศึกษาศาสตร์ โดยเน้นประเภท SFHEA กับอาจารย์ โดยอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมได้รับการรับรองสมรรถนะระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 21 คน ดังนี้ 

  Download

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ คณะแพทยศาสตร์
2 ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ คณะแพทยศาสตร์
3 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณะกายภาพบำบัด
4 ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม คณะแพทยศาสตร์
5 ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
6 รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด คณะแพทยศาสตร์
7 อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณะศึกษาศาสตร์
8 ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
9 ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณะมนุษยศาสตร์
11 รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี คณะศึกษาศาสตร์
12 ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์
13 ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณะพละศีกษา
15 รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณะสังคมศาสตร์
16 รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณะวิทยาศาสตร์
17 ผศ.ดร.วิชชุดา กิจธรธรรม สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
18 อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล คณะเภสัชศาสตร์
19 รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย คณะแพทยศาสตร์
20 รศ.ดร.จันจิรา จับศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 ผศ.ดร.อัมพร  จาริยะพงศ์สกุล คณะแพทยศาสตร์