SWU-BEST: Effective Online Teaching

              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถูกกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้มีจำนวนรายวิชาที่สอนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น แต่ยังคงคุณภาพการสอนเช่นเดียวกับการสอนในชั้นเรียนปกติ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นิสิต ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจึงได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching” เพื่อพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการสอนของตน รวมทั้งสามารถพัฒนาการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นิสิต

รายละเอียดของหลักสูตร
             หลักสูตร “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching” เน้นการพัฒนาอาจารย์ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่หลักการพื้นฐาน เช่น หลักการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การผลิตสื่อการเรียนรู้ จนกระทั่งเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ในสภาพแวดล้อมการสอนออนไลน์หรือการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น เป็นต้น

กำหนดการ

ปฐมนิเทศ                                                             วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 - 11:00 น.
(LIVE สดผ่าน Youtube โดยเข้าชมผ่านระบบ Moodle ด้วยบัวศรี ไอดี)           
การอบรม                                                                                       ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563
(เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ SWU Moodle)   

หัวข้อการอบรม

             หัวข้อการอบรมนั้นถูกออกแบบให้สอดคล้องตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher Education: UKPSF) โดยแบ่งหัวข้อการอบรมตามสมรรถนะที่จำเป็นในการสอนผ่านระบบออนไลน์เป็น 6 ด้าน รายละเอียดสมรรถนะและหัวข้อการอบรมต่างๆ ดังนี้

หัวข้อการอบรมทั้งหมดในหลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

             ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

การเข้าร่วมอบรม
             อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563 โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้
                    1. เรียกเว็บไซต์ SWU Moodle (https://moodle.swu.ac.th)
                    2. เข้าสู่ระบบด้วยบัวศรีไอดี 
                    3.คลิกเลือกรายวิชา "B1-B7 สมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์ "

เกณฑ์การผ่านการอบรม และการได้รับใบประกาศนียบัตร
             เมื่อท่านเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ในหลักสูตร "SWU-BEST: Effective Online Teaching" ครบทุกหัวข้อ  และทำแบบทดสอบ  รวมทั้งทำงานที่ได้รับมอบหมายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด  ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรนิกส์  ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการนับภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของส่วนงานที่ท่านสังกัดได้


ผู้ติดต่อประสานงาน
             คุณมุทิตา เดโชเกียรติถวัลย์ นักวิชาการ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 02-649-5000 ต่อ 15665 หรือทางอีเมลที่ mutita@g.swu.ac.th

คณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ online

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด) กรรมการ
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์) กรรมการ
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลา กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ
10. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม กรรมการ
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ กรรมการ กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ กรรมการ
16. อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน กรรมการ
17. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร กรรมการ
18. นางสาวมุทิตา เดโชเกียรติถวัลย์ เลขานุการ

ติดต่อสอบถาม
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (ตึก 9)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น. 
โทร.02-649-5000 ต่อ 15665
โทรสาร 02-258-9582