อาจารย์ที่ได้รับการรับรองให้อยู่ในระดับ SFHEA รุ่นที่ 2

             มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะฯ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น2 คณะศึกษาศาสตร์ โดยอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมได้รับการรับรองสมรรถนะระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 - เดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 6 คน 

  Download

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
2 ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
3 ผศ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
4 ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ คณะกายภาพบำบัด
5 ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณะทันตแพทยศาสตร์
6 รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ คณะแพทยศาสตร์