ภาพกิจกรรม ประจำปี 2563

  • โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย4.0 หัวข้อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  • โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standards Framework ; UKPSF)