สภามหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

[วันที่ 11 สิงหาคม 2563]
 
สภามหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
1.ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF) ในระดับ Principal Fellow of the higher Education Academy (PFHEA) จากสถาบัน Advance higher Education (AdvanceHE) เป็นคนที่ 2 ของประเทศ
2.ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
3.รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช อาจารย์สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนของอุดมศึกษาในยุคพลิกผัน ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

สภามหาวิทยาลัยจึงขอแสดงความยินดีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียง

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย