การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์

ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

เป็นหนึ่งในนโยบาย SWU - BEST  เพื่อมุ่งพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีความเป็นเลิศในด้านการสอน 
โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรด้านวิชาการได้รับการรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

การรับรองสมรรถนะอาจารย์ และแบ่งคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ (ซึ่งใกล้เคียงกับแนวทางของ สป.อว. ที่แบ่งเป็น 4 ระดับ) คือ
AFHEA – Associate Fellow of the Higher Education Academy
FHEA –   Fellow of the Higher Education Academy
SFHEA – Senior Fellow of the Higher Education Academy
PFHEA – Principal Fellow of the Higher Education Academy

ระดับที่ได้รับการรับรอง จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง
Fellow 73
Senior Fellow 63
Principle Fellow 1
Total 137

                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานประเทศราชอาณาจักร (UKPSF)

ระดับ Fellow (Descriptor 2)

  1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี
    (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีมีประสบการณ์การสอนระหว่าง 3 – 5 ปี หากทางส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมรรถนะเพียงพอ สามารถขอให้ส่วนงานทำบันทึกรับรองประกอบการสมัคร)
  2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาของตนเองและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จในการออกแบบกิจกรรม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินโดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ของรายวิชา เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการวิจัยการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร

ระดับ Senior Fellow (Descriptor 3)

ผู้สมัครระดับ Senior Fellow มีคุณสมบัติเหมือน Fellow  ข้างต้น และเพิ่มเติมในด้าน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเอง และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์มีการนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการประสานงาน การสนับสนุน การดูแลและให้คำแนะนำ การบริหารจัดการ และ/หรือการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นทั้งแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม

       

การสมัครขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ตามเกณฑ์ UKPSF แสดงในรูป

♦ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองฯ UKPSF ในระดับ PFHEA 
             ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF) ในระดับ Principal Fellow of the Higher Education Academy (PFHEA) จากสถาบัน Advance Higher Education (AdvanceHE) ในเดือน มีนาคม 2563
             ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้รับการรับรองคุณภาพฯ ระดับ PFHEA จากทั้งหมด จำนวน 1,200 คน ทั่วโลก

                                                                                    

 

♦ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองฯ UKPSF ในระดับ SFHEA 

รุ่นที่ 1

                                                                                  
 รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์               ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ                        รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข                          ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม                      ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
         คณะแพทยศาสตร์                                     คณะแพทยศาสตร์                                       คณะกายภาพบำบัด                                  คณะแพทยศาสตร์                                 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

                                                                                      
 รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด                              อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง                      ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา                 ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร                             ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม
         คณะแพทยศาสตร์                                           คณะศึกษาศาสตร์                                 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                         คณะวิศวกรรมศาสตร์                                     คณะมนุษยศาสตร์

                                                                                     
              รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี                           ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์                            ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี                              ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด                             รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
                 คณะศึกษาศาสตร์                                   คณะศึกษาศาสตร์                            วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                             คณะพละศีกษา                                     คณะสังคมศาสตร์

                                                                                       
      รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร                           ผศ.ดร.วิชชุดา กิจธรธรรม                            อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล                           รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย                          รศ.ดร.จันจิรา จับศิลป์
            คณะวิทยาศาสตร์                           สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                     คณะเภสัชศาสตร์                                    คณะแพทยศาสตร์                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์


     
      ผศ.ดร.อัมพร  จาริยะพงศ์สกุล
            คณะแพทยศาสตร์

 

รุ่นที่ 2  และ 3

                                                                                           
                 ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช                            ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์                    ผศ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์                    ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ                       ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
              สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                  คณะวิทยาศาสตร์                                      คณะศึกษาศาสตร์                                   คณะกายภาพบำบัด                                คณะทันตแพทยศาสตร์

                                                                                                   
           รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ                         รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์                               ผศ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล                        รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์                       ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร
             คณะแพทยศาสตร์                                     คณะวิทยาศาสตร์                                               คณะศึกษาศาสตร์                                    คณะทันตแพทยศาสตร์                                  คณะเภสัชศาสตร์                               

                                                                                                                           
         รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์                        อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน                          ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ                           ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์                              ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
            คณะวิศวกรรมศาสตร์                               วิทยาลัยอุสาหกรรมสร้างสรรค์             วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                      บัณฑิตวิทยาลัย                                   คณะทันตแพทยศาสตร์

                                                                                              
         อาจารย์ ดร.เมทินี ทนงกิจ                           รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล                       ผศ.ดร.ปิยวดี มากพา                           รศ.ดร.สุกัญญา  เรืองจรูญ                       ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
            สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                   บัณฑิตวิทยาลัย                                  คณะศิลปกรรมศาสตร์                              คณะมนุษยศาสตร์                                          คณะศึกษาศาสตร์

                                                                                                                        
ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว                 รศ.ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล                           ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย                     ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช                           ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ
            สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                    คณะวิทยาศาสตร์                                        คณะศิลปกรรมศาสตร์                           คณะพยาบาลศาสตร์                                    คณะพลศึกษา

                                                                                                                        
        ผศ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ                       รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล                         ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์                   ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย                             รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
           คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม                                  คณะศึกษาศาสตร์                                        คณะวิทยาศาสตร์                                  คณะมนุษยศาสตร์                                     คณะศึกษาศาสตร์

                                                                                                                          
             ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข                                   รศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ                             ผศ.ดร. นพดล อินทร์จันทร์                             รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์                             ผศ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง
               คณะศึกษาศาสตร์                                    คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ                      วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม                     คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม                            คณะศึกษาศาสตร์

                                                                                                                           
  อาจารย์ ดร. ว่าที่ร.ต.ชินะโอภาส สะพานทอง              อาจารย์ธนากร ทองประยูร                     ผศ.ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ                ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า                      รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน
                   คณะพลศึกษา                             วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                      คณะมนุษยศาสตร์                                คณะศิลปกรรมศาสตร                                   คณะแพทยศาสตร์

            

      ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม           
             คณะทันตแพทยศาสตร์               

♦ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองฯ UKPSF ในระดับ FHEA 

                                                                                                      
          ผศ.ดร.ทวีชัย  อวยพรกชกร                อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล                 อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง                       ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล                               ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
             คณะวิศวกรรมศาสตร์                                     คณะมนุษยศาสตร์                                        คณะมนุษยศาสตร์                                    คณะกายภาพบำบัด                                            คณะเศรษฐศาสตร์    

                                                                                                                                  
              ผศ.ดร.จิตติมา มานะกิจ                           ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล                           ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์                    อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค                      อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์
                 คณะเภสัชศาสตร์                                         คณะพยาบาลศาสตร์                                      คณะเภสัชศาสตร์                             สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                    สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

                                                                                                                                 
          ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล                  อาจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล                        ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร                          อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์                          ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท
                คณะวิทยาศาสตร์                                คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม                                     คณะเภสัชศาสตร์                                        คณะกายภาพบำบัด                                         คณะเศรษฐศาสตร์

                                                                                                                                 
       อาจารย์ อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล                  อาจารย์ ศิรินทร์ บุษยามานนท์                  อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์                              รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ                       ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน              คณะแพทยศาสตร์                                     สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                    สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                          คณะแพทยศาสตร์

                                                                                                                                
            ผศ.ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ                        ผศ.ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา                             อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล                           รศ.ดร.อรินทม์​ งามนิยม                          ผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย
               คณะศิลปกรรมศาสตร์                            คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ                                    คณะศึกษาศาสตร์                                 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ                             คณะแพทยศาสตร์

                                                                                                                                 
                รศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์                          ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด                              อาจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์                       อาจารย์ รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์                    ผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์                        คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ                               วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                                สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                คณะแพทยศาสตร์


                                                                                                  
               อาจารย์ ดร.จิตสุภา กิติผดุง                  อาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด                         อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์                      อาจารย์ พญ จัญจุรี อัศวุตมางกุร                        ผศ.ดร. วิศรุตตา อัตถากร
                สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                       คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ                                    คณะศึกษาศาสตร์                      ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน                    คณะวิทยาศาสตร์

                                                                                                                                  
                 อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข                         อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ                       อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ                     อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี                          อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล
            วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                      สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                               สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                   คณะเศรษฐศาสตร์                                     คณะแพทยศาสตร์

                                                                                                                                  
            อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร                 อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์                                 ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ                                ผศ.ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี                       ผศ.ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
              วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม                          คณะวิทยาศาสตร์                                            คณะสังคมศาสตร์                                          คณะศึกษาศาสตร์                                คณะศิลปกรรมศาสตร์

                                                                                                                                    
                     ผศ.ดร.นำคุณ ศรีสนิท                              ผศ.ดร.ดวงแข​ บุตรกูล                              อาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม                          ผศ.ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล                  ผศ.ดร. สุภาภรณ์​ ศิลา​เลิศ​เดชกุล
                     คณะวิศวกรรมศาสตร์                        วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                              คณะพยาบาลศาสตร์                                         คณะมนุษยศาสตร์                                         คณะพลศึกษา​

 

                                                                                                                                   
                  อาจารย์ ดร.กรกฤช มีมงคล​                         อาจารย์ ดร. วีรยา ประโมทยกุล                        ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี                    ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์                          ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์
          วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                       คณะกายภาพบำบัด                                    วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                                     คณะวิทยาศาสตร์                                    คณะศึกษาศาสตร์

 

                                                                               
                   อาจารย์ชไมพร ดิสถาพร                       อาจารย์ ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร                        ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์                     ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์                                                          
                       คณะศึกษาศาสตร์                                       คคณะมนุษยศาสตร์                                 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม                          สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                                  

ข่าวประชาสัมพันธ์

► เปิดให้อาจารย์ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม โครงการ “การเขียนขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 5”​​​​​​​ 

มหาวิทยาลัย ขอเชิญ  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจ ลงทะเบียนเพื่อสมัครขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 5 และเข้าร่วมฟังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะฯ UKPSF

***เมื่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้รับรายชื่อผู้สมัครแล้ว  จะทำการส่งรายชื่อไปที่สังกัดเพื่อให้ตรวจสอบและอนุมัติการสมัคร***

วันและเวลาในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะฯ UKPSF จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สามารถลงทะเบียนสมัคร  โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ลิงค์

https://forms.gle/EZkDTyZvEXwzNRH58

สามารถดูคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20260

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมุทิตา  เดโชเกียรติถวัลย์ 02-649-5000 #15665 หรือ 08-6523-1660 หรือที่ Line ID: d_mutita

#SWUBEST #UKPSF #ทีมมศว

​​​​​​​

 

► เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)” เพื่อให้ความรู้ในเกณฑ์ UKPSF​​​​​​​ 

มหาวิทยาลัย ขอเชิญ  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายเพื่อให้ความรู้ในเกณฑ์ UKPSF ในวันที่  16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. ทางออนไลน์  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์

สามารถสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยสแกน QR Code หรือลิงค์ต่อไปนี้

https://forms.gle/5Y42JiFw4HFnHHsm9

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจะแจ้งช่องทางการเข้าฟังบรรยายให้ทราบในภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมุทิตา  เดโชเกียรติถวัลย์  02-649-5000 #15665

#SWUBEST #UKPSF #ทีมมศว

► เปิดลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ “การเขียนขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 4”​​​​​​​ 

มหาวิทยาลัย ขอเชิญ  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจ ลงทะเบียนเพื่อสมัครขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 4

***เมื่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้รับรายชื่อผู้สมัครแล้ว  จะทำการส่งรายชื่อไปที่สังกัดเพื่อให้ตรวจสอบและอนุมัติการสมัคร***

วันและเวลาในการจัดอบรมให้ความรู้ในเกณฑ์ UKPSF จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สามารถลงทะเบียนสมัคร  โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ลิงค์

https://forms.gle/1HtWAaRX7iBewic76

สามารถดูคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20260

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมุทิตา  เดโชเกียรติถวัลย์ 02-649-5000 #15665

#SWUBEST #UKPSF #ทีมมศว

การเสวนา เรื่อง “การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค Covid-19” วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

              ลิงค์สำหรับ download วีดีโอการเสวนา 
                   ♦  วีดีโอการเสวนาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  

              ลิงค์สำหรับ download สไลด์ประกอบการบรรยาย
                   ♦  สรุปหลักการวัดประเมินการเรียนรู้  
                   ♦  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผล  

 

***เปิดให้ download ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 26 มิถุนายน 2563***

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการคัดเลือก UKPSF รุ่น 3 ระดับ Fellow  
             จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID - 19  และประกาศปิดทำการชั่วคราวของมหาวิทยาลัยในช่วง  22 มีนาคม - 12 เมษายน
2563 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิม  จากที่จะแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3
ในวันที่ 1 พ.ค. 63  เป็น  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งเลยพร้อมรายละเอียดในการดำเนินการขั้นต่อไป 
             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจึงใคร่ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ที่มีสมรรถนะตรงตาม Fellow Dimensions รีบลงทะเบียนเข้ามานะคะ
เราจะตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งกลับรายบุคคลเพื่อคณาจารย์จะได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย  โดยไม่จำเป็นต้อง
รอวันที่ 1 พ.ค. 63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ "การเขียนขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 3"  

รับจำนวน 70 ท่าน

  ปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2563 !!!

  ประกาศผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 !!!

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3 ท่านจะได้รับอีเมลชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการขั้นต่อไป

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสกแน QR code
           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายเพื่อให้ความรู้ ในเรื่อง "การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)"  

    🔻 วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 12.30-15.00 น.
          ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

    🔻 วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
          ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

    โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่    ---> https://forms.gle/L4KovPaFVbaaoX2U8

    หรือสแกน QR CODE ได้ที่
          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมอบรางวัลให้กับอาจารย์ผู้ได้รับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ SFHEA 

► สภามหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร 

► ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

► เข้าร่วมโครงการ THAILAND PSF NETWORK AdvanceHE Host by Suranaree University of Technology

► ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

► การอบรมให้เข้าใจถึงเกณฑ์ UKPSF วิธีเขียนเพื่อขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ รุ่นที่ 1

ดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง UKPSF ที่ประเทศอังกฤษ