รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)ในระดับ Fellow

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด รุ่น

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

2

อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

คณะมนุษยศาสตร์

2

3

อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง

คณะมนุษยศาสตร์

2
4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล

คณะกายภาพบำบัด

3
5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

คณะเศรษฐศาสตร์

2
6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา มานะกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

2
7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล

คณะพยาบาลศาสตร์

2
8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล พันธุเวทย์

คณะเภสัชศาสตร์

2
9

อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
10

อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

คณะวิทยาศาสตร์

2
12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 3
13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา วีระเสถียร

คณะเภสัชศาสตร์ 2
14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท

คณะเศรษฐศาสตร์ 2
16

อาจารย์ อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2
17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินทร์ บุษยามานนท์

คณะแพทยศาสตร์

3
18

อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
19

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล

คณะแพทยศาสตร์

3
21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

3
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3
23

อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล

คณะศึกษาศาสตร์ 3
24 รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์​ งามนิยม คณะวัฒนธรรม​สิ่งแวดล้อม​และการท่อง​เที่ยว​เชิงนิเวศ​ 2
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย คณะแพทยศาสตร์ 

3

26 รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอียด คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

3

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

3

29

อาจารย์ รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล

คณะแพทยศาสตร์

3

31

อาจารย์ ดร.จิตสุภา กิติผดุง 

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

32

อาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2

33

อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์

คณะศึกษาศาสตร์

2

34

อาจารย์ พญ จัญจุรี อัศวุตมางกุร

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2

35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุตตา อัตถากร

คณะวิทยาศาสตร์

3

36

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2

37

อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

38

อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

39

อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี

คณะเศรษฐศาสตร์

2

40

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล

คณะแพทยศาสตร์

2

41

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2

42

อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

2

43

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ

คณะสังคมศาสตร์

3

44

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

คณะศึกษาศาสตร์

2

45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

2

46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข​ บุตรกูล

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2

48

อาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม

คณะพยาบาลศาสตร์

3

49

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล

คณะมนุษยศาสตร์

3

50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์​ ศิลา​เลิศ​เดชกุล

คณะพลศึกษา​

2

51 อาจารย์ ดร.กรกฤช มีมงคล​ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

4

52 อาจารย์ ดร. วีรยา ประโมทยกุล คณะกายภาพบำบัด

3

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

4

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

4

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์

3

56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร ดิสถาพร คณะศึกษาศาสตร์

3

57 อาจารย์ ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร คณะมนุษยศาสตร์

4

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

4

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

3

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

4

61 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดาบเพชร คณะสังคมศาสตร์

4

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช ราชประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

4

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารมย์ จันทะสอน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

4

64 อาจารย์ ดร. วิไลวรรณ ปะธิเก คณะพยาบาลศาสตร์

4

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

4

66 อาจารย์ ดร. ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

67 อาจารย์ ดร. ปัญญา ไวยบุญญา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

4

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมราพร สุรการ บัณฑิตวิทยาลัย

4

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐญา ประไพพานิช คณะเศรษฐศาสตร์

4

70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล คณะมนุษยศาสตร์

4

71 อาจารย์ ดร.มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

4

72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิธรรม โรหิตะสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์

4

73 รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง คณะศึกษาศาสตร์

4

74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนันท์ ชนไมตรี คณะแพทยศาสตร์

4

75 อาจารย์ ดร. วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4
76 อาจารย์ ดร. ปนัดดา ประทุมรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา

คณะเศรษฐศาสตร์

3
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

คณะศึกษาศาสตร์

4
79 อาจารย์ ดร. ชัชฎาภรณ์ พิณทอง คณะวิทยาศาสตร์

4

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัยนา ภูยุทธานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

4

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

4

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชไมพร สุขแจ่มศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

4

83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์

4

84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์

3

85 อาจารย์ สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ คณะกายภาพบำบัด

4

86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรายุ แต่บรรพกุล คณะทันตแพทยศาสตร์

4

87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย

4

88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ จงธนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 4
89 อาจารย์ ดร. ชุติอร ซาวีนี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพร พัฒนภักดี คณะเภสัชศาสตร์

4

91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์

4

92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา

4

93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สามมิติ สุขบรรจง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

4

94 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล คณะแพทยศาสตร์

3

95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

4

96 อาจารย์ พชรพรรณ สาริสุต ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

4

97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันตรี ผลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์

3

98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

3

99 อาจารย์ วนารัตน์ น้อยเล็ก คณะมนุษยศาสตร์

4

100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์

4

101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ คณะวิทยาศาสตร์

4

102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ คณะสังคมศาสตร์

4

103 อาจารย์ ดร. สุกัญญา อินทรภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์

4

104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์

3

105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล คณะศึกษาศาสตร์

4

106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี คณะกายภาพบำบัด

4

107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฌานิก หวังพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์

4

108 อาจารย์ ดร. สุณิสา สุมิรัตนะ คณะศึกษาศาสตร์

4

109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ คณะกายภาพบำบัด

4

110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย คณะมนุษยศาสตร์

4

111 Dr. BUI THI MINH TAM คณะเศรษฐศาสตร์

4

112 อาจารย์ พญ. กอบกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 4
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ สีเขียว คณะศึกษาศาสตร์

4

114 อาจารย์ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4
115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

5

116 Assistant Professor Dr. Kanu Priya Mohan สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

5

117

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพีร์ อภิชาติสกล

คณะสังคมศาสตร์ 4
118 อาจารย์ ดร. ประภัสสร ยอดสง่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

4

119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด

5

120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

3

121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4
122 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3
123 อาจารย์ ดร. อาภาพรรษ์ เรืองกุล คณะมนุษยศาสตร์

5

124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 4
125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมา ศาสตระรุจิ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 5
126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธิดา ลาภอนันตสิน คณะกายภาพบำบัด

5

127 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.มานิสา  ศรีชลเพ็ชร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

4

128 อาจารย์ ปริญญา ฉิมบรรเลง คณะมนุษยศาสตร์

5

129

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพิกา รอดสการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4
130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 5

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

กลับสู่   SWU-BEST  UKPSF  Effective Online Teaching