รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)ในระดับ Fellow

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด รุ่น

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

2

อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

คณะมนุษยศาสตร์

2

3

อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง

คณะมนุษยศาสตร์

2
4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล

คณะกายภาพบำบัด

3
5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

คณะเศรษฐศาสตร์

2
6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา มานะกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

2
7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล

คณะพยาบาลศาสตร์

2
8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล พันธุเวทย์

คณะเภสัชศาสตร์

2
9

อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
10

อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

คณะวิทยาศาสตร์

2
12

อาจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 3
13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา วีระเสถียร

คณะเภสัชศาสตร์ 2
14

อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ พานิชาภรณ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท

คณะเศรษฐศาสตร์ 2
16

อาจารย์ อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2
17

อาจารย์ ศิรินทร์ บุษยามานนท์

คณะแพทยศาสตร์

3
18

อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
19

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
20

อาจารย์ ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล

คณะแพทยศาสตร์

3
21

อาจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

3
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3
23

อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล

คณะศึกษาศาสตร์ 3
24 รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์​ งามนิยม คณะวัฒนธรรม​สิ่งแวดล้อม​และการท่อง​เที่ยว​เชิงนิเวศ​ 2
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย คณะแพทยศาสตร์ 

3

26 รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอียด คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

3

28 อาจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

3

29

อาจารย์ รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล

คณะแพทยศาสตร์

3

31

อาจารย์ ดร.จิตสุภา กิติผดุง 

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

32

อาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2

33

อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์

คณะศึกษาศาสตร์

2

34

อาจารย์ พญ จัญจุรี อัศวุตมางกุร

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2

35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศรุตตา อัตถากร

คณะวิทยาศาสตร์

3

36

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2

37

อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

38

อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

39

อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี

คณะเศรษฐศาสตร์

2

40

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล

คณะแพทยศาสตร์

2

41

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2

42

อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

2

43

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ

คณะสังคมศาสตร์

3

44

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

คณะศึกษาศาสตร์

2

45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

2

46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข​ บุตรกูล

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2

48

อาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม

คณะพยาบาลศาสตร์

3

49

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล

คณะมนุษยศาสตร์

3

50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์​ ศิลา​เลิศ​เดชกุล

คณะพลศึกษา​

2

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

กลับสู่   SWU-BEST  UKPSF  Effective Online Teaching