รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)ในระดับ Fellow

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด รุ่น

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

2

อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

คณะมนุษยศาสตร์

2

3

อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง

คณะมนุษยศาสตร์

2
4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล

คณะกายภาพบำบัด

3
5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

คณะเศรษฐศาสตร์

2
6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา มานะกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

2
7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล

คณะพยาบาลศาสตร์

2
8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล พันธุเวทย์

คณะเภสัชศาสตร์

2
9

อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
10

อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

คณะวิทยาศาสตร์

2
12

อาจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 3
13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา วีระเสถียร

คณะเภสัชศาสตร์ 2
14

อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ พานิชาภรณ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท

คณะเศรษฐศาสตร์ 2
16

อาจารย์ อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2
17

อาจารย์ ศิรินทร์ บุษยามานนท์

คณะแพทยศาสตร์

3
18

อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
19

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3
20

อาจารย์ ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล

คณะแพทยศาสตร์

3
21

อาจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

3
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3
23

อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล

คณะศึกษาศาสตร์ 3
24 รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์​ งามนิยม คณะวัฒนธรรม​สิ่งแวดล้อม​และการท่อง​เที่ยว​เชิงนิเวศ​ 2
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย คณะแพทยศาสตร์ 

3

26 รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอียด คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

3

28 อาจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

3

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

กลับสู่   SWU-BEST  UKPSF  Effective Online Teaching