รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด รุ่น

1

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์

คณะแพทยศาสตร์

1

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ

คณะแพทยศาสตร์

1

3

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข

คณะกายภาพบำบัด

1

4

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

คณะแพทยศาสตร์

1

5

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

1

6

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด

คณะแพทยศาสตร์

1

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

คณะศึกษาศาสตร์

1

8

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

1

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม

คณะมนุษยศาสตร์

1

11

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี

คณะศึกษาศาสตร์

1

12

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

คณะศึกษาศาสตร์

1

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจีพร วงศ์ปรีดี

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1

14

รองศาสตราจารย์ ดร. สนธยา สีละมาด

คณะพลศึกษา

1

15

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

คณะสังคมศาสตร์

1

16

อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล

คณะเภสัชศาสตร์

1

17

ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

คณะวิทยาศาสตร์

1

18

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

1

19

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย

คณะแพทยศาสตร์

1

20

รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

21

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงษ์สกุล

คณะแพทยศาสตร์

1

22

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

2

23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์

2

24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

คณะศึกษาศาสตร์

2

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ

คณะกายภาพบำบัด

2

26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา

คณะทันตแพทยศาสตร์

2

27

รองศาสตราจารย์ นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ

คณะแพทยศาสตร์

2

28

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

2

29

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์

คณะทันตแพทยศาสตร์

3

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุจิมน ตันวิเชียร

คณะเภสัชศาสตร์

2

31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ สัจจพิบูล

คณะศึกษาศาสตร์

2

32

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

33

อาจารย์ ดร. พองาม วีรุตมเสน

วิทยาลัยอุสาหกรรมสร้างสรรค์

2

34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา ชัยภิญโญ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

2

35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา ศรีสังข์

บัณฑิตวิทยาลัย

2

36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ชินาลัย ปิยะชน

คณะทันตแพทยศาสตร์

2

37

อาจารย์ ดร.เมทินี ทนงกิจ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

2

38

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

บัณฑิตวิทยาลัย

2

39

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

2

40

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ

คณะมนุษยศาสตร์

2

41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

คณะศึกษาศาสตร์

2

42

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

2

43

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์

2

44

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

2

45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช

คณะพยาบาลศาสตร์

2

46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิริ

คณะพลศึกษา

2

47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

2

48

รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

คณะศึกษาศาสตร์

2

49

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์

คณะวิทยาศาสตร์

3

50

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย

คณะมนุษยศาสตร์

2

51

ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์

คณะศึกษาศาสตร์

2

52

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข

คณะศึกษาศาสตร์

2

53

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ

คณะวัฒนธรรม​สิ่ง​แวดล้อม​และ​การ​ท่องเที่ยว​เชิง​นิเวศ

2

54

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล อินทร์จันทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2

55

รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

2

56

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง

คณะศึกษาศาสตร์

2

57 อาจารย์ ดร. ว่าที่ร.ต.ชินะโอภาส สะพานทอง

คณะพลศึกษา

2
58 อาจารย์ ดร.ธนากร ทองประยูร

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

2
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์

-
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า คณะศิลปกรรมศาสตร

-

61

ศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน

คณะแพทยศาสตร์

3

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

4

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

4

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ดาสา คณะวิทยาศาสตร์

3

65 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน คณะทันตแพทยศาสตร์

4

66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ คณะทันตแพทยศาสตร์

4

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กลับสู่   SWU-BEST  UKPSF  Effective Online Teaching