รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด รุ่น
1

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์

คณะแพทยศาสตร์

1
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ

คณะแพทยศาสตร์

1
3

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข

คณะกายภาพบำบัด

1
4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

คณะแพทยศาสตร์

1
5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

1
6

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด

คณะแพทยศาสตร์

1
7

อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

คณะศึกษาศาสตร์

1
8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

1
9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1
10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม

คณะมนุษยศาสตร์

1
11

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี

คณะศึกษาศาสตร์

1
12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

คณะศึกษาศาสตร์

1
13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจีพร วงศ์ปรีดี

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1
14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนธยา สีละมาด

คณะพลศึกษา

1
15

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

คณะสังคมศาสตร์

1
16

อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล

คณะเภสัชศาสตร์

1
17

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

คณะวิทยาศาสตร์

1
18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

1
19

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย

คณะแพทยศาสตร์

1
20

รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1
21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงษ์สกุล

คณะแพทยศาสตร์

1
22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

2
23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์

2
24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

คณะศึกษาศาสตร์

2
25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ

คณะกายภาพบำบัด

2
26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา

คณะทันตแพทยศาสตร์

2
27

รองศาสตราจารย์ นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ

คณะแพทยศาสตร์

2
28

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

2
29

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์

คณะทันตแพทยศาสตร์

3
30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุจิมน ตันวิเชียร

คณะเภสัชศาสตร์

2
31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ สัจจพิบูล

คณะศึกษาศาสตร์

2
32

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2
33

อาจารย์ ดร. พองาม วีรุตมเสน

วิทยาลัยอุสาหกรรมสร้างสรรค์

2
34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา ชัยภิญโญ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

2
35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา ศรีสังข์

บัณฑิตวิทยาลัย

2
36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ชินาลัย ปิยะชน

คณะทันตแพทยศาสตร์

2
37

อาจารย์ ดร.เมทินี ทนงกิจ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

2
38

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

บัณฑิตวิทยาลัย

2
39

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

2
40

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ

คณะมนุษยศาสตร์

2
41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

คณะศึกษาศาสตร์

2
42

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

2
43

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์

2
44

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

2
45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช

คณะพยาบาลศาสตร์ 2
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิริ คณะพลศึกษา

2

47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

2

48 รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์

2

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์

3

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย คณะมนุษยศาสตร์

2

51 รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์

2

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข คณะศึกษาศาสตร์

2

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณะวัฒนธรรม​สิ่ง​แวดล้อม​และ​การ​ท่องเที่ยว​เชิง​นิเวศ

2

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล อินทร์จันทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

กลับสู่   SWU-BEST  UKPSF  Effective Online Teaching