หลักสูตรที่ กคศ รับรองคุณวุฒิ

ลำดับที่

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง

1

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 วิทยาศาสตร์การกีฬาการเป็นผู้ฝึกกีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)

 ที่ ศธ.10305/2213 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2543

2

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สุขศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

 ที่ ศธ.1305/5337 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543

3

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 การจัดการนันทนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

 ที่ ศธ.1305/461 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2544

4

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

 

5

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 เคมีชีวภาพ 

 

6

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 ฟิสิกส์

 

7

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540)

ที่ ศธ.1305/306 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 

8

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 เคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)

ที่ ศธ.0206/204 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 

9

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2535)

ที่ ศธ.1305/5796 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2543 

10

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2535)

ที่ ศธ.1305/5796 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2543 

11

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2535)

ที่ ศธ.1305/5796 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2543 

12

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542)

ที่ ศธ.1305/5796 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2543 

13

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542)

ที่ ศธ.1305/5796 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2543 

14

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2534)

ที่ ศธ.1305/2213 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2543 

15

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

 ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540)

ที่ ศธ.1305/461 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2544 

16

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 

17

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 ไทยคดีศึกษา 

 

18

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

 

19

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 มานุษยดุริยางควิทยา 

 

20

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 เศรษฐศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)

ที่ ศธ.1305/6252 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2543 

21

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 เศรษฐศาสตร์การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)

ที่ ศธ.1305/6252 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2543 

22

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 

23

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 วาทวิทยา (การแก้ไขความบกพร่องทางการพูด) 

 

24

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 กายภาพบำบัด 

 

25

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 คณิตศาสตร์ 

 

26

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

 เคมี 

 

27

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 จิตวิทยา 

 

28

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

 ชีววิทยา 

 

29

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 พลศึกษา 

 

30

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

 ฟิสิกส์ 

 

31

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

 ภูมิศาสตร์ 

 

32

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 วาริชศาสตร์ 

 

33

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

 

34

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สถิติ 

 

35

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สันทนาการ 

 

36

 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สุขศึกษา 

 

37

 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 ทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2535)

ที่ ศธ.1305/43 ลงวันที่ 28 มกราคม 2546 

38

 บริหารธุรกิจบัณฑิต

 การตลาด 

ที่ ศธ.1305/611 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2541

39

 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

 การบัญชี 

ที่ ศธ.1305/611 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2541

40

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงเฉพาะทาง

การศึกษาพิเศษ 

 

41

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงเฉพาะทาง 

คณิตศาสตร์ 

 

42

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงเฉพาะทาง

ชีววิทยา 

 

43

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงเฉพาะทาง 

แนะแนวการศึกษา 

 

44

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงเฉพาะทาง

บรรณารักษศาสตร์ 

 

45

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงเฉพาะทาง

ภาษาไทย 

 

46

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงเฉพาะทาง

ภาษาอังกฤษ 

 

47

 การศึกษามหาบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540)

 ที่ ศธ.1305/5802 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2543 

48

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)

ที่ ศธ.1305/5802 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2543 

49

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)

ที่ ศธ.1305/5802 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2543 

50

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงเฉพาะทาง

ภูมิศาสตร์ 

 

51

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงเฉพาะทาง

วัดผลการศึกษา 

 

52

ประกาศนียบัตรชั้นสูงเฉพาะทาง 

โสตทัศนศึกษา 

 

53

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต

การพยาบาล 

 

54

 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

 

55

 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

56

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์ 

 

57

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทย 

 

58

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

 ภาษาฝรั่งเศส

 

59

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาและวรรณคดีไทย

 

60

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส 

 

61

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน 

 

62

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

 

63

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ 

 

64

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ 

 

65

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะ 

 

66

 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล 

 

67

 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

68

 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)

ที่ ศธ.1305/306 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 

69

 การศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544) 

ที่ ศธ.0206.2/3506 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548 

70

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)

ที่ ศธ.0206.2/3506 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548  

71

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545) 

ที่ ศธ.0206.2/569 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2549 

72

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2537) 

ที่ ศธ.0206.2/273 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

73

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2536) 

ที่ ศธ.0206.2/55 ลงวันที่ 16 มกราคม 2549 

74

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542) 

ที่ ศธ.0206.2/55 ลงวันที่ 16 มกราคม 2549 

75

 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

มานุษยดุริยางควิทยา 

ที่ ศธ.0206.2/43 ลงวันที่ 11 มกราคม 2549 

76

 ศิลปศาสตรบัณฑิต / ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2537) 

ที่ ศธ.0206.2/3407 ลงวันที่ 13 กันยายน 2548 

ที่ ศธ.0206.6/83 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

77

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)

ที่ ศธ.0206.2/436 ลงวันที่ 17 เมษายน 2551 

78

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรการศึกษา

เศรษฐศาสตรการพัฒนามนุษย์

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

ที่ ศธ.0206.6/184 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 

79

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

80

 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

81

 การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

82

 การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552

83

 การศึกษาบัณฑิต 

สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

84

 การศึกษาบัณฑิต

 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

85

 การศึกษาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

86

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

87

 การศึกษาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์-เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

88

 การศึกษาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

89

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

90

 การศึกษาบัณฑิต

 พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

91

 การศึกษาบัณฑิต

สุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

92

 การศึกษาบัณฑิต  

 การประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

93

 การศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

ที่ ศธ.0206.6/326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

94

 รัฐศาสตรบัณฑิต

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)

ที่ ศธ.0206.6/38 ลงวันที่ 25 มกราคม 2554 

95

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

ที่ ศธ.0206.6/411 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 

96

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

ที่ ศธ.0206.6/411 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 

97

 การศึกษามหาบัณฑิต

 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

 

98

 การศึกษามหาบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา 

 

99

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/796 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

100

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/796 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

101

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ที่ ศธ.0206.6/796 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

102

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ที่ ศธ.0206.6/796 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

103

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/796 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

104

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554) 

ที่ ศธ.0206.6/796 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

105

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/796 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

106

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ที่ ศธ.0206.6/796 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

107

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

- แขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย

- แขนงวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน

- แขนงวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ 

ที่ ศธ.0206.6/796 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

108

 การศึกษาบัณฑิต 

สังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/591 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 

109

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/591 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 

110

 การศึกษาบัณฑิต 

พลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/591 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 

111

 การศึกษาบัณฑิต

สุขศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/591 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 

112

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/591 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 

113

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

วิชาชีพครู หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/591 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 

114

 การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/473 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

115

 การศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/473 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

116

 การศึกษาบัณฑิต

การประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/473 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

117

 การศึกษาบัณฑิต 

จิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/473 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

118

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/473 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

119

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/473 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

120

 การศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (5 ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/473 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

121

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/472 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

122

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/472 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

123

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

การออกแบบทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/472 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

124

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/472 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

125

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/472 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

126

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ผู้นำนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/472 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 

127

 การศึกษาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ. 0206.6/350 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 

128

 การศึกษาบัณฑิต

สุขศึกษาและพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ที่ ศธ.0206.6/219 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555 

129

 การศึกษาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

ที่ ศธ.0206.6/1383 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 

130

 การศึกษาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์-เคมี (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

ที่ ศธ.0206.6/1383 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 

131

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ที่ ศธ.0206.6/1383 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 

132

 การศึกษาบัณฑิต 

ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

- วิชาเอกศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

- วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย)

- วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล)

- วิชาเอกนาฏศิลป์ (นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง) 

ที่ ศธ.0206.6/1383 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 

133

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/1278 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 

134

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

ที่ ศธ.0206.6/1278 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 

135

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ที่ ศธ.0206.6/1278 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 

136

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

(หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2554) 

ที่ ศธ.0206.6/121 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 

137

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

การจัดการภูมิวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

ที่ ศธ.0206.6/121 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 

138

 บริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

- วิชาเอกการตลาด

- วิชาเอกการเงิน

- วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 

ที่ ศธ.0206.6/1128 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 

139

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

- กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

- กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

- กลุ่มวิชาการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด 

ที่ ศธ.0206.6/1035 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 

140

 การศึกษามหาบัณฑิต

 การอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)

 ที่ ศธ.0206.6/309 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556

141

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
142 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
143

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
144

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
145

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีวภาพการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
146

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
147

การศึกษามหาบัณฑิต

เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
148

การศึกษามหาบัณฑิต

ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
149

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
150

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
151

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวภาพการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
152

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
153

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
154

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการประเมิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
155

แพทยศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
156 วิทยาศาสตรบัณฑิต

การส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

 ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
157

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
158

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
159

ศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/453 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

160

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

161

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

162

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

การบริหารและการจัดการการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

163

 การศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

164

 การศึกษามหาบัณฑิต  

ภาษาไทย (หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2541) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

165

 การศึกษามหาบัณฑิต 

การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

166

 การศึกษามหาบัณฑิต

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

167

 การศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

168

 การศึกษามหาบัณฑิต 

การวัดผลทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

169

 การศึกษามหาบัณฑิต

การประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

170

 การศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

171

 การศึกษามหาบัณฑิต 

จิตวิทยาการแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542)

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

172

 การศึกษามหาบัณฑิต 

การศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

173

 การศึกษามหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

174

 การศึกษามหาบัณฑิต

การมัธยมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)

- การสอนวิทยาศาสตร์

- การสอนสังคมศึกษา

- การสอนภาษาอังกฤษ

- การสอนภาษาไทย

- การสอนคณิตศาสตร์

- การสอนวิทยาศาสตร์ 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

175

 การศึกษามหาบัณฑิต

เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

176

 การศึกษามหาบัณฑิต

อุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

177

 การศึกษามหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

178

 การศึกษามหาบัณฑิต

การอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

179

 การศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

180

 การศึกษามหาบัณฑิต

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

181

 การศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารและการจัดการการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

 ที่ ศธ. 0206.6/683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

182

 การศึกษาบัณฑิต 

 ภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

183

 การศึกษาบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

184

 การศึกษาบัณฑิต

 สังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

185

 การศึกษาบัณฑิต

 จิตวิทยาการแนะเเนว (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

186

 การศึกษาบัณฑิต

 การประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

187

 การศึกษาบัณฑิต

 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

188

 การศึกษาบัณฑิต

 ศิลปกรรมศาสตรศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 - วิชาเอกศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

 - วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา - ดนตรีไทย)

 - วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา - ดนตรีสากล)

 - วิชาเอกนาฏศิลป์ (นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงศึกษา)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

189

 การศึกษาบัณฑิต

 คณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

190

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

191

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ - เคมี (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

192

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

193

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

194

 การศึกษาบัณฑิต

พลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

195

 การศึกษาบัณฑิต

สุขศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

196

 การศึกษาบัณฑิต

สุขศึกษาและพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

197

 การศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

198

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

199

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ - เคมี (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

200

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

201

 การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

202

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

203

 การศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)

 ที่ ศธ. 0206.6/869 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

 204 

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

พลศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2530)

 ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

205

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

การอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2530)

 ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

206

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

การทดสอบและการวัดผลการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2533) 

 ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

207

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

208

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

209

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาผู้ใหญ่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

210

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

211

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

212

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

213

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

214

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

215

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษาเเละพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

216

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษาเเละพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

217

 การศึกษามหาบัณฑิต ธุรกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2531)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

218

 การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2539)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

219

 การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

220

 การศึกษามหาบัณฑิต สุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

221

 การศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

222

 การศึกษามหาบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

223

 การศึกษามหาบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

224

 การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

225

 การศึกษามหาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

226

 การศึกษามหาบัณฑิต ภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

227

 การศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

228

 การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

229

 การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

230

 การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

231

 การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

232

 การศึกษามหาบัณฑิต ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

233

 การศึกษามหาบัณฑิต ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

234

 การศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

235

 การศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

236

 การศึกษามหาบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

237

 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ที่ ศธ. 0206.6/999 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556

 238

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1219 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

 239

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อณูชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1219 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

 240

 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1219 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

 241

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1219 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

 242

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสู๖รใหม่ พ.ศ. 2548)  ที่ ศธ.0206.6/1219 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

 243

 การศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 244

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 245

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 246

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 247

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 248

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 249

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 250 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 251

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมโยธาและสิ่งเเวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 252

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและสิ่งเเวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 253

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  ที่ ศธ.0206.6/246 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

254

 การศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ที่ ศธ.0206.6/246 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

255

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ที่ ศธ.0206.6/246 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

256

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/246 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

257

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและสิ่งเเวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

258

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและสิ่งเเวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  ที่ ศธ.0206.6/208 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

259

 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)   ที่ ศธ.0206.6/564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 

260

 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ที่ ศธ.0206.6/564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 

 261 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อณูชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ที่ ศธ.0206.6/648 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 

262 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/648 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557

263

 วิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/648 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557

264

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/648 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557

265

 ทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/648 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557

266

 วิทยาศาสตรบัณฑิต นันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542)  ที่ ศธ.0206.6/1271 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557

267

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/972 ลงวันที 21 มีนาคม 2557

268

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารและการจัดการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  ที่ ศธ.0206.6/1202 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557

269

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1202 ลงันที่ 21 มีนาคม 2557

270

 การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารและการจัดการการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  ที่ ศธ.0206.6/1202 ลงันที่ 21 มีนาคม 2557

271

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1202 ลงันที่ 21 มีนาคม 2557

272

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1202 ลงันที่ 21 มีนาคม 2557

273

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1202 ลงันที่ 21 มีนาคม 2557

274

 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1202 ลงันที่ 21 มีนาคม 2557

275

 ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1202 ลงันที่ 21 มีนาคม 2557

276

 การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2527)  ที่ ศธ.0206.6/1265 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557

277

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  ที่ ศธ. 0206.6/1275 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557

278

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/1542 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

279

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/1542 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

280

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการเเพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/1542 ลงวันที่ 29เมษายน 2557

281

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2256)   ที่ ศธ. 0206.6/1575 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

282

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   ที่ ศธ. 0206.6/1575 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

283

 ศิลปศาสตรบัณฑิต  ผู้นำนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   ที่ ศธ. 0206.6/1575 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

284

 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   ที่ ศธ. 0206.6/1688 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

285

 บัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   ที่ ศธ. 0206.6/1810 ลงวันที่ 21 พฤาภาคม 2557

286

 เภสัชศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/1974 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

287

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ที่ ศธ. 0206.6/1846 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

288

 การศึกษามหาบัณฑิต  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ที่ ศธ. 0206.6/1749 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

289

 วิทยาศาสตรบัณฑิต  อัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ที่ ศธ. 0206.6/1720 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

290

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)   ที่ ศธ. 0206.6/2280 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

291

 การศึกษามหาบัณฑิต  ศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ที่ ศธ. 0206.6/2280 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

292

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)   ที่ ศธ. 0206.6/1983 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

293

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ที่ ศธ. 0206.6/1952 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

294

 ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/1952 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

295

 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/1952 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

296

 แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ.0206.6/1953 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

297

 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการภูมิสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ที่ ศธ. 0206.6/1987 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

 298

 การศึกษาบัณฑิต  คณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

 299

 การศึกษาบัณฑิต เคมี (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

300

 การศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

 301

 การศึกษาบัณฑิต ดนตรีศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

302

 การศึกษาบัณฑิต นาฏศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

303

 การศึกษาบัณฑิต

พลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

 304

 การศึกษาบัณฑิต ฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

305

 การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

306

 การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

307

 การศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

308

 การศึกษาบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

309

 การศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/2729 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

310

 การศึกษามหาบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/76 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558

311

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/76 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558

312

 การศึกษาบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   ที่ ศธ. 0206.6/194 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

313

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/296 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
314

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/296 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
315

 การศึกษาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/296 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
316  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

 ที่ ศธ. 0206.6/297 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
317  การศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/297 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
318  การศึกษามหาบัณฑิต ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/297 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
319  ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ที่ ศธ. 0206.6/408 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
320  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/382 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558
322  ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/464 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
323  การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/440 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
324  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/440 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
325  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/405 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
326  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/405 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
327  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  ที่ ศธ. 0206.6/405 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
328  การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/463 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
329  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/832 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
330  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/959 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
331  การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)  ที่ ศธ. 0206.6/1098 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
332  ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/1194 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
333  ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)  ที่ ศธ. 0206.6/1385 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
334  บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจเพื่อสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  ที่ ศธ. 0206.6/241 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
335  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ที่ ศธ. 0206.6/243 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
336  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ที่ ศธ. 0206.6/243 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
337  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ที่ ศธ. 0206.6/243 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
338  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการเเสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ที่ ศธ. 0206.6/243 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
339  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ที่ ศธ. 0206.6/350 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
340  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  ที่ ศธ. 0206.6/351 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
341  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ที่ ศธ. 0206.6/437 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
342  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ที่ ศธ. 0206.6/437 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
343  วิทยาศาสตร์บัณฑิต กายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ที่ ศธ. 0206.6/544 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
344  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  ที่ ศธ. 0206.6/577 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559
345  วิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)  ที่ ศธ. 0206.6/587 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559
346  วิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)  ศธ. 0206.6/592 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559
347  ศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)  ที่ ศธ. 0206.6/714 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
348  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)  ที่ ศธ. 0206.6/717 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
349  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ที่ ศธ. 0206.6/762 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559
350  วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

 ที่ ศธ. 0206.6/914 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

351  วิทยาศาสตรบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)  ที่ ศธ. 0206.6/296 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
352  ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2539)  ที่ ศธ. 0206.6/310 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 

353

 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)  ที่ ศธ. 0206.6/310 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 
354  เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  ที่ ศธ. 0206.6/478 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
355  เภสัชศาสตรบัณฑิต บริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)  ที่ ศธ. 0206.6/478 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
356  ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)  ที่ ศธ. 0206.6/484 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
357  เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  ที่ ศธ. 0206.6/484 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
358  ศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)  ที่ ศธ. 0206.6/1108 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
359  การศึกษาบัณฑิต

วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา
วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(หลักสูตร 5 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

ที่ ศธ. 0206.6/100 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
360  การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
วิชาเอกการประถมศึกษา
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
​​วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
​​วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ที่ ศธ. 0206.6/100 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
361  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ที่ ศธ.0206.6/177 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
362  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ชีวภาพการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559  ที่ ศธ.0206.6/322 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
363  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)   ที่ ศธ. 0206.6/321 ลงวันที่ 31 พฤาภาคม 2561
364  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ชีวภาพการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/319 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
365  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/319 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
366  การศึกษาบัณฑิต  ฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/320 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
367  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ชีวภาพการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ.0206.6/183 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
368  การศึกษาบัณฑิต  สุขศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ.0206.6/183 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
369  วิทยาศาสตรบัณฑิต  จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   ที่ ศธ.0206.6/183 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
370  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ.0206.6/183 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
371  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ.0206.6/183 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
372  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  พัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)  ที่ ศธ. 0206.6/425 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
373  ศิลปศาสตรบัณฑิต  การจัดการภูมิวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ที่ ศธ. 0206.6/489 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
374  วิทยาศาสตรบัณฑิต  จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540)  ที่ ศธ. 0206.6/736 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
375  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  การจัดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ที่ ศธ. 0206.6/560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
376  บัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
377  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
378  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
379  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
380  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
381  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  ที่ ศธ. 0206.6/826 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
382  ศิลปศาสตรบัณฑิต  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  ที่ ศธ. 0206.6/448 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
383  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ที่ ศธ. 0206.6/448 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
384  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  การศึกษาพิเศษและการดูแล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/224 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
385  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/870 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
386  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/870 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
387  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/871 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
388  การศึกษามหาบัณฑิต  ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/871 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
389  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ศิลปวัฒนธรรมวิจัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/871 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
390  การศึกษามหาบัณฑิต  ศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/871 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
391  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การบัญชี (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)  ที่ ศธ. 0206.6/11 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
392  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การตลาด (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)  ที่ ศธ. 0206.6/11 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
393  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/26 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
394  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  นโยบายและการจัดการสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/26 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
395  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ที่ ศธ. 0206.6/40 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
396  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 การออกแบบทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
- วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
- วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ

 ที่ ศธ. 0206.6/199 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
397  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/199 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
398  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/200 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
399  วิทยาศาสตรบัณฑิต  อัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/212 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
400  ศิลปศาสตรบัณฑิต

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 กลุ่มวิชาเอกที่ 1
  - ภาษาฝรั่งเศส
  - ภาษาเยอรมัน
  - ภาษาเวียดนาม
  - ภาษาเขมร
 กลุ่มวิชาเอกที่ 2
  - ภาษาอังกฤษ

 ที่ ศธ. 0206.6/230 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
401

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  ที่ ศธ. 0206.6/230 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
402  ศิลปศาสตรบัณฑิต  การจัดการภูมิสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  ที่ ศธ. 0206.6/230 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
403  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การจัดการทางสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)  ที่ ศธ. 0206.6/386 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
404  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)  ที่ ศธ. 0206.6/433 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
405  การศึกษามหาบัณฑิต  สังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)  ที่ ศธ. 0206.6/581 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
406  การศึกษาบัณฑิต

 สุขศึกษาและพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 สุขศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 พลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 ศิลปศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 ดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 นาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 ชีววิทยา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 คณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 เคมี (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 ฟิสิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 สังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

 ที่ ศธ. 0206.6/581 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
407  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  ที่ ศธ. 0206.6/581 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
408  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

 ที่ ศธ. 0206.6/581 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
409  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  ที่ ศธ. 0206.6/581 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
410  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  อณูชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  ที่ ศธ. 0206.6/581 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
411  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  อณูชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  ที่ ศธ. 0206.6/581 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
412  ศิลปศาสตรบัณฑิต  แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)  ที่ ศธ. 0206.6/581 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
413  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  ที่ ศธ. 0206.6/642 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
414  วิทยาศาสตรบัณฑิต  อัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/642 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
415  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ดุริยางคศาสตร์สากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)   ที่ ศธ. 0206.6/653 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

416

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/645 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
417  บริหารธุรกิจบัณฑิต  ธุรกิจเพื่อสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/645 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
418  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  กายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/645 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
419  การศึกษาบัณฑิต  ภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  ที่ ศธ. 0206.6/645 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
420  การศึกษาบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  ที่ ศธ. 0206.6/645 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
421  การศึกษาบัณฑิต  วิชาเอกเดี่ยว
 - วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 - วิชาเอกการประถมศึกษา 
 - วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
 - วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า
 วิชาเอกคู่
 (กลุ่มวิชาเอกที่ 1)
 - วิชาเอกการประถมศึกษา
 - วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 
 - วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
 - วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
 - วิชาเอกการวัด ประเมินและวิจัยการศึกษา 
 - วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
 - วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต 
 - วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
 (กลุ่มวิชาเอกที่ 2)
 - วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
 - วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
 - วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 - วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 - วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
 ที่ ศธ. 0206.6/645 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
422  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/645 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
423  เภสัชศาสตรบัณฑิต  การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรใหม่พ.ศ.2562)  ที่ ศธ. 0206.6/645 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
424  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 - วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
 - วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
 - วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ที่ ศธ. 0206.6/681 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
425  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/681 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
426  วิทยาศาสตรบัณฑิต  นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/681 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
427  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/681 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
428  แพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/697 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564
429  แพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โครงการร่วม   ที่ ศธ. 0206.6/697 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564
430  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/697 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564
431  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/721 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564
432  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/721 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564
433  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
434  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
435  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
436  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
437  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
438  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
439  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จิตวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
440  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
441  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  พัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
442  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
443  ศิลปศาสตรบัณฑิต  การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
444  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
445  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  จิตวิทยาการแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
446  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
447  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  กายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
448  การศึกษามหาบัณฑิต  ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
449  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การออกแบบเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
450  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
451  วิทยาศาสตรบัณฑิต  กายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
452  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
453  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ภาษาและการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
454  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
455  การศึกษามหาบัณฑิต  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
456  การศึกษามหาบัณฑิต  วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
457  ศิลปศาสตรบัณฑิต  การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
458  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ศิลปการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
- ศิลปะการแสดงและกำกับการแสดง
- การออกแบบเพื่อการแสดง
 ที่ ศธ. 0206.6/864 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
459  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
- นาฏศิลป์ไทย
- นาฏศิลป์สากล
 ที่ ศธ. 0206.6/864 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
460  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  การออกแบบสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/864 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
461  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
462  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
463  ศิลปศาสตรบัณฑิต  นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
464  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  ศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
465  วิทยาศาสตรบัณฑิต  นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
466  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
467  การศึกษามหาบัณฑิต  เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
468  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการทางสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
469  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
470  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
471  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
- วิชาเอก computer security
- วิชาเอก Forensic computing
 ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
472  นิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ที่ ศธ. 0206.6/867 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
473  ศิลปศาสตรบัณฑิต  นวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
- การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
- การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
- การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
- การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
  ที่ ศธ. 0206.6/71 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
474  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ดุริยางคศาสตร์สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ที่ ศธ. 0206.6/76 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
475  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/288 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565
476  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ (นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  ที่ ศธ. 0206.6/404 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565