ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "Academic Development Training in June 2022"

กรุณา คลิ๊ก บนหัวข้อการอบรมเพื่อดูรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละหัวข้อ

การจัดการเรียนรู้แบบชุดวิชา โดย ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  วันที่ 1 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

เกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน UKPSF  โดย รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) วันที่ 2 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดย รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

จากทฤษฎีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  และ อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

เทคนิคการตั้งคำถามในการจัดการเรียนการสอน (Questioning technique for Learning) โดย ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  และ อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ทักษะการฟังและการตั้งคำถามเพื่อให้คำปรึกษานิสิต โดย ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

การใช้ Portfolio เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  และ อาจารย์ ภัทรนันท์ ไวทยะสิน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

การจัดการเรียนรู้ด้วยการชี้แนะ (Coaching): จากครูนักบรรยายสู่โค้ชผู้ชี้แนะ โดย ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) โดย ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

เครื่องมือสำหรับเกมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  โดย อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ และ ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยเสียง (Podcast) โดย อาจารย์อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์, อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน และ อาจารย์ ดร.อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมอบรมน้อย

การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยภาพ (Infographic) โดย อ.ดร.อภิชญา อังคะวิภาต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

การผลิตสื่อช่วยสอนด้วย VDO โดย อ.อธิป เตชะพงศธร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

การออกแบบแบะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) กับการเรียนการสอนเบื้องต้น  โดย อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ คุณพีรพัทธ์ นันนารารัตน์ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่าน Zoom และ Microsoft Teams  โดย อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ และ ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

เครื่องมือจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ Google Classroom และ Edmodo  โดย อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ และ ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

เครื่องมือจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ Moodle  โดย รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

เครื่องมือสำหรับระดมสมองและแผนผังความคิดในชั้นเรียน โดย ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

การสร้างเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

การใช้แนวคิด Design thinking ในการเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดย อาจารย์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ และ อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

Inquiry-based Learning โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

Project-based Learning โดย อาจารย์ ดร.เมทินี ทนงกิจ และ อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

Problem-based Learning (PBL) โดย อาจารย์อาย์ต อาดำ และ คณะ  คณะแพทยศาสตร์  วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

Gamification: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม โดย รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

Jigsaw Technique: สร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดย รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

Team-based Learning (TBL)  โดย อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล และ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

การเขียนหนังสือ/ตำราวิชาการ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.