รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน"

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. โสรยา เกตุจรัส คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร​ อยู่​ปาน​ คณะเภสัชศาสตร์
3 อาจารย์ ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย คณะเภสัชศาสตร์
4 อาจารย์ ดร. พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ คณะเภสัชศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา แจ่มผล คณะเภสัชศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
7 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ วีชะรังสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุจิมน ตันวิเชียร คณะเภสัชศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล คณะเศรษฐศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
12 อาจารย์ พชรพรรณ สาริสุต คณะแพทยศาสตร์
13 อาจารย์ พญ ณัชชา เหลืองอาภาพงศ์ คณะแพทยศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ อัจฉราพร เมฆศิขริน คณะแพทยศาสตร์
15 อาจารย์ ดร. พร้อมจิต ศรียาภัย คณะแพทยศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยามาระตี จัยสิน คณะแพทยศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. รัชฎาภรณ์ ประมงค์ คณะแพทยศาสตร์
18 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา ชัยภิญโญ คณะกายภาพบำบัด
20 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
21 อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบำบัด
22 อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ คณะกายภาพบำบัด
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
25 อาจารย์ ดร. อ้อมใจ​ แต้เจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบำบัด
26 อาจารย์ เบญญาดา ธีระอรรถเวช คณะทันตแพทยศาสตร์
27 อาจารย์ อรศรี กำจรฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
28 อาจารย์ ดร. ศิริพร สมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
29 อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ คณะพลศึกษา
30 อาจารย์ ดร. พัชรี เนียมศรี คณะพลศึกษา
31 อาจารย์ ดร. พานิชย์ ยามชื่น คณะพลศึกษา
32 อาจารย์ ดร. พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ คณะพลศึกษา
33 อาจารย์ ดร. สรัญญา วันจรารัตต์ คณะพลศึกษา
34 อาจารย์ ดร. สราวุธ ชัยวิชิต คณะพลศึกษา
35 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
36 อาจารย์ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว คณะมนุษยศาสตร์
37 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
38 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
39 อาจารย์ ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย คณะมนุษยศาสตร์
40 อาจารย์ วนารัตน์ น้อยเล็ก คณะมนุษยศาสตร์
41 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ เพียซ้าย คณะวิทยาศาสตร์
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
45 อาจารย์ ดร. ธันวา ธีระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์
46 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
47 รองศาสตราจารย์ วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ คณะวิทยาศาสตร์
49 อาจารย์ ดร. สุพิชญ แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ คณะวิทยาศาสตร์
51 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
52 อาจารย์ ดร. อิทธิพล สังเวียนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
53 รองศาสตราจารย์ ดร. นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
54 อาจารย์ ดร. ภัทริน โมรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 รองศาสตราจารย์ อัญชลี สุวรรณมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกฤต ใจสุดา คณะศิลปกรรมศาสตร์
61 อาจารย์ ดร. พรนารี ชัยดิเรก คณะศิลปกรรมศาสตร์
62 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
64 อาจารย์ ดร. จีรพัฒน์ ศิริรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนันภรณ์ อารีกุล คณะศึกษาศาสตร์
66 อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์
67 อาจารย์ ดร. ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ คณะศึกษาศาสตร์
68 อาจารย์ ดร. นัยนา ถาวรายุศม์ คณะศึกษาศาสตร์
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา จุลรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
70 อาจารย์ ดร. ภารดี กำภู ณ อยุธยา คณะศึกษาศาสตร์
71 อาจารย์ ดร. วรินทร จันทรศารทูล คณะศึกษาศาสตร์
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ สุขสัตย์ คณะศึกษาศาสตร์
74 อาจารย์ ดร. อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ คณะศึกษาศาสตร์
75 อาจารย์ ดร. ชมชนก อรุณปลอด คณะสังคมศาสตร์
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล บัณฑิตวิทยาลัย
78 อาจารย์ ดร. ธนกร ขันทเขตต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
80 อาจารย์ ดร. กรกฤช​ มี​มงคล​ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
81 อาจารย์ อาภาพร พืชพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
82 อาจารย์ ธนกร ลักษณ์สมยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
83 อาจารย์ นพ.พัชรพล พัชรพจนากรณ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
84 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
85 อาจารย์ พญ.วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
86 อาจารย์ ภัสสร โรจน์เพ็ญเพียร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
87 อาจารย์ อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช ศิริกิจ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
90 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวรินทร์ ตาก้อนทอง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์ มหาลวเลิศ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฤดี กล้าหาญ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จักษ์ตรีมงคล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
95 อาจารย์ ศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
96 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิรา ลำดวนหอม คณะวิทยาศาสตร์