รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การใช้ Portfolio เพื่อพัฒนาผู้เรียน"

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา มานะกิจ คณะเภสัชศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
3 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
4 อาจารย์ ดร. พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบำบัด
5 อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น คณะกายภาพบำบัด
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
7 อาจารย์ เบญญาดา ธีระอรรถเวช คณะทันตแพทยศาสตร์
8 อาจารย์ ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ คณะพลศึกษา
9 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
10 อาจารย์ ดร. อรัญญา ศรีจงใจ คณะมนุษยศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
12 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
13 อาจารย์ ดร. พิศรวัส ภู่ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์
14 อาจารย์ ชญาณัสม์ เอี่ยมวรพงษ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
15 อาจารย์ นพ.พัชรพล พัชรพจนากรณ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
16 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน