รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การจัดการเรียนรู้ด้วยการชี้แนะ (Coaching): จากครูนักบรรยายสู่โค้ชผู้ชี้แนะ"

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ ดร. เฉลา เทพเฉลิม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 อาจารย์ ดร. โสรยา เกตุจรัส คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4 รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5 อาจารย์ ดร. ภัคจิรัตน์​ สิงหะบุตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
6 อาจารย์ สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร​ อยู่ปาน คณะเภสัชศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
9 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล คณะเศรษฐศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
12 รองศาสตราจารย์ สิริภา ช้างศิริกุลชัย คณะแพทยศาสตร์
13 อาจารย์ ดร. สุภาพร วิวัฒนากุล คณะแพทยศาสตร์
14 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
15 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
16 อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบำบัด
17 อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น คณะกายภาพบำบัด
18 อาจารย์ วาสนา​ เตโชวาณิชย์ คณะกายภาพบำบัด
19 อาจารย์ สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ คณะกายภาพบำบัด
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
21 อาจารย์ ดร. อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะกายภาพบำบัด
22 อาจารย์ ดร. อ้อมใจ​ แต้เจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบำบัด
23 อาจารย์ เบญญาดา ธีระอรรถเวช คณะทันตแพทยศาสตร์
24 อาจารย์ ดร. จิราวรรณ ตอฤทธิ์ คณะพลศึกษา
25 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
26 อาจารย์ ดร. สรัญญา วันจรารัตต์ คณะพลศึกษา
27 อาจารย์ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว คณะมนุษยศาสตร์
28 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
29 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
30 อาจารย์ ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย คณะมนุษยศาสตร์
31 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ เพียซ้าย คณะวิทยาศาสตร์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
35 อาจารย์ ดร. ธันวา ธีระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์
36 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
37 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
38 อาจารย์ ดร. วัลลภา หล่อเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
40 อาจารย์ ดร. สุพิชญ แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
41 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
42 อาจารย์ พชร อรุณานนท์ชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
43 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
44 อาจารย์ ดร. พิศรวัส ภู่ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์
45 อาจารย์ ดร. สทาศัย พงศ์หิรัญ คณะศิลปกรรมศาสตร์
46 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
47 อาจารย์ ดร. จีรพัฒน์ ศิริรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์
48 อาจารย์ ดร. วรินทร จันทรศารทูล คณะศึกษาศาสตร์
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล บัณฑิตวิทยาลัย
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
52 อาจารย์ ดร. ศิโรนี โต๊ะสัน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
53 อาจารย์ จัญจุรี อัศวุตมางกุร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
54 อาจารย์ ชญาณัสม์ เอี่ยมวรพงษ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
55 อาจารย์ นพ.พัชรพล พัชรพจนากรณ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สุขอารีย์ชัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
57 อาจารย์ ดร. นฤมล พระใหญ่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
58 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
59 อาจารย์ ดร. เมทินี ทนงกิจ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
60 อาจารย์ ดร. พิชชาดา ประสิทธิโชค สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้