รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การผลิตสื่อช่วยสอนด้วยภาพ (Infographic)"

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา นาผล คณะเภสัชศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์
4 อาจารย์ ธนาคม ศรีศฤงคาร คณะเศรษฐศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
6 อาจารย์ ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยามาระตี จัยสิน คณะแพทยศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. สุภาพร วิวัฒนากุล คณะแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน เกิดประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. กสิมา กิติยานันท์ คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ ดร. อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร คณะกายภาพบำบัด
13 อาจารย์ อรศรี กำจรฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
14 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
15 อาจารย์ ทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ์ คณะพลศึกษา
16 อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ คณะพลศึกษา
17 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสรี จิรจริยาเวช คณะพลศึกษา
19 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา สายณะรัตร์ชัย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
21 อาจารย์ ดร. พนม สุทธิศักดิ์โสภณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
22 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
23 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
25 อาจารย์ ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช คณะวิทยาศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
27 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีมาศ ประทีปะวณิช คณะศิลปกรรมศาสตร์
29 อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ สุขสัตย์ คณะศึกษาศาสตร์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
32 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สุขอารีย์ชัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
34 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
35 อาจารย์ ดร. ศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
36 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
37 อาจารย์ ดร. นิพาดา ไตรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์