รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การผลิตสื่อช่วยสอนด้วย VDO"

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา นาผล คณะเภสัชศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
3 อาจารย์ วิภาพร เสรีเด่นชัย คณะเภสัชศาสตร์
4 อาจารย์ ธนาคม ศรีศฤงคาร คณะเศรษฐศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยามาระตี จัยสิน คณะแพทยศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. สุภาพร วิวัฒนากุล คณะแพทยศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน เกิดประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์
10 อาจารย์ ดร. พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ ดร. อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร คณะกายภาพบำบัด
12 อาจารย์ เบญญาดา ธีระอรรถเวช คณะทันตแพทยศาสตร์
13 อาจารย์ ทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ์ คณะพลศึกษา
14 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
15 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
16 อาจารย์ วีรยุทธ​ เกิดในมงคล คณะมนุษยศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. จามรี อมรโกศลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ตันตโยทัย คณะวิทยาศาสตร์
19 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีมาศ ประทีปะวณิช คณะศิลปกรรมศาสตร์
22 อาจารย์ ดร. พัชรีวรรณ คุณชื่น คณะศึกษาศาสตร์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ สุขสัตย์ คณะศึกษาศาสตร์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สุขอารีย์ชัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
26 อาจารย์ อรวินท์ ฦาชา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน