รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) กับการเรียนการสอนเบื้องต้น"

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา มานะกิจ คณะเภสัชศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
5 อาจารย์ พชรพรรณ สาริสุต คณะแพทยศาสตร์
6 อาจารย์ ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ วรรณปะเข คณะกายภาพบำบัด
9 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
11 อาจารย์ กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร คณะทันตแพทยศาสตร์
12 อาจารย์ อรศรี กำจรฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
13 อาจารย์ ชุติมาภรณ์ กังวาฬ คณะพยาบาลศาสตร์
14 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
15 อาจารย์ ดร. พานิชย์ ยามชื่น คณะพลศึกษา
16 อาจารย์ ดร. สรัญญา วันจรารัตต์ คณะพลศึกษา
17 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล คณะมนุษยศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา สายณะรัตร์ชัย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
19 อาจารย์ ดร. พนม สุทธิศักดิ์โสภณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
20 อาจารย์ ดร. งามจิต ไพรงาม คณะวิทยาศาสตร์
21 อาจารย์ ดร. ชัชฎาภรณ์ พิณทอง คณะวิทยาศาสตร์
22 อาจารย์ ดร. ธันวา ธีระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์
23 อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ คณะวิทยาศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช คณะวิทยาศาสตร์
27 อาจารย์ ดร. สุพิชญ แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิลดา หวังพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 อาจารย์ ดร. พรนารี ชัยดิเรก คณะศิลปกรรมศาสตร์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
33 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช ศิริกิจ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
35 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
36 อาจารย์ ดร. นิพาดา ไตรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์