รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "เครื่องมือจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ Google Classroom และ Edmodo"

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป   

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
2 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
3 อาจารย์ ดร. ชนากานต์ จรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์
4 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
5 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
6 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมวล ชูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
10 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. พิชชาดา ประสิทธิโชค สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
12 ศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ เล็กสกุลไชย คณะแพทยศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
14 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
15 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
17 อาจารย์ อังคนา เกาะแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
18 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
19 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
20 อาจารย์ ดร. อาทิตยา จารุจินดา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด