รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "Problem Based Learning (PBL)"

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป  

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล คณะเศรษฐศาสตร์
3 อาจารย์ ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
4 อาจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ บุญพรม คณะแพทยศาสตร์
5 อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด
6 อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น คณะกายภาพบำบัด
7 อาจารย์ สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ คณะกายภาพบำบัด
8 อาจารย์ ดร. ศิริพร สมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสรี จิรจริยาเวช คณะพลศึกษา
10 อาจารย์ ดร. นาริฐา สุขประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
11 อาจารย์ กาญจนา พานิชการ คณะวิทยาศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กอง​ทิพย์​ คณะวิทยาศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล ประยงค์พันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร คณะวิทยาศาสตร์
18 อาจารย์ ดร. กฤษฎา เล่งเวหาสถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
19 อาจารย์ ธิติพร ประมวน คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 อาจารย์ ดร. สิระ จำปาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
24 อาจารย์ ชญาณัสม์ เอี่ยมวรพงษ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
25 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.พญ.พวงผกา เลิศดำรงค์ลักษณ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
27 อาจารย์ อรวินท์ ฦาชา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพล ต่อนี คณะพลศึกษา