รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "Gamification: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม"

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป  

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ สิริฉัตร ชนะดัง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช คณะเภสัชศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร. สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล คณะเศรษฐศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
6 อาจารย์ พชรพรรณ สาริสุต คณะแพทยศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ บุญพรม คณะแพทยศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์ คณะกายภาพบำบัด
9 อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น คณะกายภาพบำบัด
10 อาจารย์ ดร. ศิริพร สมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
11 อาจารย์ กิตติ โพธิ์เย็น คณะพลศึกษา
12 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
13 อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ คณะพลศึกษา
14 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสรี จิรจริยาเวช คณะพลศึกษา
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน กอง​ทิพย์​ คณะวิทยาศาสตร์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน คณะวิทยาศาสตร์
18 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา หะยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
20 อาจารย์ ดร. สุพิชญ แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
21 อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
23 อาจารย์ พชร อรุณานนท์ชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
24 อาจารย์ ดร. ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์
26 อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์
27 อาจารย์ ดร. พัชรีวรรณ คุณชื่น คณะศึกษาศาสตร์
28 อาจารย์ ดร. สุวิชา วันสุดล คณะศึกษาศาสตร์
29 อาจารย์ ดร. ศิโรนี โต๊ะสัน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
30 อาจารย์ ดร. ชุติอร ซาวีนี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
31 อาจารย์ ดร. ธนากร ทองประยูร วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
32 อาจารย์ นัทจิรา จียาศักดิ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
33 อาจารย์ อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
35 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
36 อาจารย์ ดร. นิพาดา ไตรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์