รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "Jigsaw Technique: สร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน"

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม โปรดแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป  

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 อาจารย์ สิริฉัตร ชนะดัง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 อาจารย์ ดร. สุกัญญา มิ่งใหญ่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์
4 อาจารย์ ดร. พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ คณะเภสัชศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะแพทยศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด
9 อาจารย์ ธิติมาศ วินัยรักษ์ คณะกายภาพบำบัด
10 อาจารย์ เบญญาดา ธีระอรรถเวช คณะทันตแพทยศาสตร์
11 อาจารย์ กิตติ โพธิ์เย็น คณะพลศึกษา
12 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ แสนทวี คณะพลศึกษา
13 อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา
14 อาจารย์ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว คณะมนุษยศาสตร์
15 อาจารย์ ดร. ณัฐปราย์ วงศ์สิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
16 รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี คณะวิทยาศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. วัลลภา หล่อเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
18 อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
19 อาจารย์ ดร. สุวิชา วันสุดล คณะศึกษาศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
21 อาจารย์ จอมทัพ ขวัญราช สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
22 อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
23 อาจารย์ ดร. อาทิตยา จารุจินดา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้