การประชาสัมพันธ์แนะนำชุดวิชา (Module) เลือกเสรียุคใหม่

     ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดการประชาสัมพันธ์แนะนำชุดวิชาเลือกเสรียุคใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาเลือกเสรียุคใหม่เพื่อผู้เรียน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมงาน 

     

     

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.swu.ac.th/