กิจกรรมพัฒนานิสิตสหกิจศึกษา

กิจกรรมพัฒนานิสิตสหกิจศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมการประกวดของหน่วยงานภาคกลางตอนบนและได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตที่ปฎิบัติสหกิจศึกษา

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ" เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร

การประกวดสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

ปีการศึกษา 2565 นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในรูปแบบออนไลน์ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล

 

ปีการศึกษา 2564 นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล

ปีการศึกษา 2563 นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาในโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น สาหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล

 

สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง

  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง" ในการประกวดแข่งขันสถานศึกษาดีเด่นด้านสหกิจศึกษา ประจำปี 2562 จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการทำสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการอีกหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังมีการส่งนิสิตไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติอีกด้วย ด้วยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ จึงทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว