รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ปีที่เริ่มใช้
คณะมนุษยศาสตร์
25480091102679    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  1/2560
25490091108047    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   1/2560
25480091103967    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก   1/2560
25460091103989    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 1/2560
25570091102499    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ  (หลักสูตรนานาชาติ)  1/2562
25510091107994    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   1/2561
25520091104002    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา   1/2560
25520091104013    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์
25450091100944    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1/2560
25450091100966    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ 1/2560
25450091100999    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1/2560
25450091100911    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  1/2560

คณะพลศึกษา
25550091103937    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 1/2561
25520091104338    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ 1/2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
25430091100874    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศกวรรมไฟฟ้า 1/2560
25430091100885    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1/2560
25410091100321    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 1/2560
25420091100513    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1/2560
25490091111963    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1/2561
25410091100332    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1/2560
25530091102743    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2560
25570091102488    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  1/2560

คณะเศรษฐศาสตร์
25490091108069    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1/2561

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
25620091100225    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 1/2562

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
25550091102194    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 1/2561
25550091102205    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 1/2561

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
25500091109354    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 1/2562
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 1/2560
25620091100299    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง  1/2562
25620091100235    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 1/2562

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
25520091104079    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1/2560