ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ" เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร