โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา

           มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตที่จะออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 147 คน ซึ่งมีนิสิตจากหลากหลายคณะวิชา ได้แก่ คณะเศรฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพในสังคมการทำงาน ระบบบริหารคุณภาพและการปรับตัวเข้ากับองค์กร การเลือกงานให้เหมาะสมกับตนเองพร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ resume แบบมืออาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ ทักษะการทำงาน “Team Work” เพื่อความสำเร็จ เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม