ข่าวสาร

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

benjawank 0 79

ฝ่ายวิชาการ  ร่วมจัดงาน  "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19"  ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning

benjawank 0 93

ฝ่ายวิชาการ มีกำหนดจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Active Learning" ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558
ณ ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
เพื่อเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

วันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 15 ปี

benjawank 0 42

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
First9101112131415161718Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว