ข่าวสาร

โครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2558

benjawank 0 120

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ "หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒ: ความเป็นครูและทักษะการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558" รุ่นที่ 3

benjawank 0 98

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  "หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒ: ความเป็นครูและทักษะการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1 จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

benjawank 0 108

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มอบหมายให้  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชการ  (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และ ผศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต)  ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในการเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 

RSS
First13141516171819202122Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว