ข่าวสาร

วันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 20 ปี

benjawank 0 53

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักสื่อเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ เยี่ยมชม มศว องครักษ์

benjawank 0 127

นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ใน มศว องครักษ์ เพื่อเตรียมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 150 คน และครู จำนวน 8 คน

การนำเสนอหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)

benjawank 0 54

การนำเสนอหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ บริษัท Pearson เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี

RSS
First17181920212223242526

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว