ข่าวสาร

เยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

benjawank 0 349

คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีท่านประธานคือ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เพื่อรับฟังข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันในเครือข่ายต่อไป

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

benjawank 0 415

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง ศร 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตร

 

วันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 54 ปี

benjawank 0 424

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร. ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

RSS
First2728293032343536Last

Media