ข่าวสาร

การอบรม “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2

benjawank 0 618

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดอบรม “โครงการหลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ศร.101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

benjawank 0 437

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัด "โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1/2558 

โครงการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ"

benjawank 0 529

กองบริการการศึกษา มีกำหนดจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด 

RSS
First2930313234363738Last

Media