ข่าวสาร

การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558"

benjawank 0 468

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดการอบรม เรื่อง "การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

benjawank 0 636

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม  2558  ณ  โรงแรมไมด้า  ทวารวดี  แกรนด์  จังหวัดนครปฐม  

สัญจร@คณะพลศึกษา และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

benjawank 0 455

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน และหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ สัญจรไปยังคณะพลศึกษา  และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

RSS
First3031323335373839Last

Media