ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (รับตรง และโครงการ 11 โครงการ)

benjawank 0 376

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (รับตรง และโครงการ 11 โครงการ) ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัญจร@คณะมนุษยศาสตร์

benjawank 0 358

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน และหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ สัญจรไปยังคณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการสัญจร@คณะศึกษาศาสตร์

benjawank 0 479

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างานจัดการเรียนการสอน สัญจรไปยังคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ 

RSS
First3132333436383940Last

Media