ข่าวสาร

อบรม "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 1: การเรียนการสอนเชิงรุก

benjawank 0 598

สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z) รุ่น 2 
ส่วนที่ 1: การเรียนการสอนเชิงรุก ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นซ์เซส กรุงเทพฯ

การอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 หัวข้อ "การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)"

benjawank 0 551

การอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 หัวข้อ "การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)" ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF Online)

benjawank 0 474

การประชุมหารือระหว่าง ฝ่ายวิชาการ สำนักหอสมุดกลาง และสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดทำระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF Online) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

RSS
First3233343537394041Last

Media