ข่าวสาร

การนำเสนอหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)

benjawank 0 641

การนำเสนอหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ บริษัท Pearson เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี

โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชม มศว องครักษ์

benjawank 0 593

นักเรียนโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชม มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 203 คน และครู จำนวน 30 คน

นักเรียนโรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เยี่ยมชม มศว องครักษ์

benjawank 0 632

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องคุณภาพพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับการแนะแนวเบื้องต้นสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกองบริการการศึกษา มศว ผ่านการประสานงานโดย ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

RSS
First3334353637394142

Media