ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านประเมินจาก QS Stars University Rating System ในภาพรวม (Overall) ได้ระดับ 3 ดาว

Nopphagorn Kittikundecha 0 3680

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านประเมินจาก QS Stars University Rating System  ในภาพรวม (Overall) ได้ระดับ 3 ดาว ด้วยคะแนน 677/1000 โดยมีการให้คะแนนเป็นหมวดหมู่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คะแนน ระดับ ห้าดาว ถึง 6 หมวดหมู่ จาก 8 หมวดหมู่
 

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Dare to Change

Nopphagorn Kittikundecha 0 1392

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้อาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Dare to change ซึ่งอาจเป็นการจัดการเรียนการสอน active learning ในรูปแบบ onsite หรือ onlineได้ทัน ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดส่งสมัครเข้าพิจารณาในโครงการได้ครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจึงเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการปิดรับสมัครการส่งผลงาน จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Game-based Learning”

Nopphagorn Kittikundecha 0 585

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Game-based Learning”

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวน  คณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการ “Game-based Learning”  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่  18-19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 402W และ 403W ชั้น 4 อาคารเรียนรวม Learning Tower โดย อาจารย์ ดร. เดชรัต  สุขกำเนิด จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

RSS
First2345791011Last