คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์  คณะพลศึกษา
 คณะสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์
 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา
 ความยั่งยืน
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์
 คณะสหเวชศาสตร์  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สถาบันวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา

มคอ. 1