เอกสารที่ต้องส่งประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา มีดังนี้
 
1. ก.พ.อ. 03 จำนวน 12 ชุด
2. ผลงานวิชาการ โดยวิธีปกติ อย่างละ 6 ชุด /โดยวิธีพิเศษ อย่างละ 8 ชุด
3. บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา จำนวน 6 ชุด
4. เอกสารประกอบการสอน จำนวน 6 ชุด
5. ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินผล จำนวน 4 ชุด
6. เอกสารรับรองภาระงานสอน จำนวน 1 ชุด
7. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด 
8. แบบรับรองวารสารทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด และให้แนบในผลงานทางวิชาการด้วย
9. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม (ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.อ. กำหนด)
หมายเหตุ
เอกสารตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้เข้าเล่ม
เอกสารตามข้อ 6 ให้แนบ course syllabus ของรายวิชาสอนที่ยื่นขอตำแหน่งเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

แบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03      แบบฟอร์ม   ตัวอย่าง      คำอธิบาย 
     -  แบบฟอร์ม ก.พ.ว. มศว01   
     -  แบบฟอร์ม ก.พ.ว. มศว02   
2. ผลงานวิชาการ            
    -  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ตำรา/หนังสือ      
แบบฟอร์ม
    -  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  วิจัย/ผลงานอื่นๆ   แบบฟอร์ม
    -  คำจำกัดความของผลงานวิชาการ  (PDF)
3. เอกสารประกอบการสอน    ตัวอย่าง
4. ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินผล  แบบฟอร์ม
5. เอกสารรับรองภาระงานสอน   แบบฟอร์ม
6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  แบบฟอร์ม
7. เอกสารรับรองวารสารทางวิชาการ แบบฟอร์ม  
8. บันทึกข้อความขอตำแหน่ง แบบฟอร์ม    
9. บันทึกข้อความแจ้งการโอนเงิน แบบฟอร์ม 

10. แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร และแบบเสนอวาระฯ  แบบฟอร์ม