กำหนดประเด็นความรู้ ประจำปี 2556

1. การผลิตบัณฑิต
   - จรรยาบรรณกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
   - จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบ PBL
   - ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัย
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย